1259 са новорегистрираните безработни от Община Казанлък от началото на извънредното положение

На въпросите на в. „Искра“ отговори Илиана Жекова, директор на ДБТ-Казанлък.

Въпрос: Какво се случва в „Арсенал“ АД след обявеното масово съкращение на 2000 работници и служителите и изявлението на Николай Ибушев, изпълнителен директор на фирмата, че „Съкращения в завод „Арсенал“ няма и няма да има до края на м.май“?

Отговор: Уведомлението за масово уволнение във фирма „Арсенал”АД беше подадено на 24.03.2020г. В уведомлението е посочен срок за планирано прекратяване на трудовите договори от 29.04.2020 г. до 30.06.2020 г. на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ или това е прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие при намаляване на обема на работа. На този етап няма освободени лица от фирма „Арсенал” АД с такава причина.

Въпрос: Колко са регистрираните в Бюрото по труда в Казанлък от началото на извънредното положение и как се промени равнището на безработицата в обслужвания от ДБТ-Казанлък регион?

Отговор: Дирекция „Бюро по труда” Казанлък е с териториален обхват от пет общини – Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево и Гурково.

Всяка от общините, които са в обхвата на ДБТ Казанлък има своя специфика. Община Казанлък е с най-добре развита икономика и в условията на тази непредвидена и извънредна ситуация броя на лицата, освободени от местни фирми е най-голям. От 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредно положение до 30.04.2020 г. броят на новорегистрираните безработни лица общо за бюрото е 1988, като 1259 от тях са от община Казанлък. За сравнение през изминалата 2019 г. за същия период броят на новорегистрираните безработни лица е бил 614, от които 370 лица от община Казанлък.

Въпрос: От кои сектори на икономиката са предимно освободените от началото на извънредното положение?

Отговор: От началото на извънредното положение до 30.04.2020 г. 69.3 % от новорегистрираните безработни лица са заявили като причина за регистрация епидемиологичната обстановка свързана с COVID-19. Най-голям е делът на новорегистрираните безработни лица от сектор Хотелиерство и ресторантьорство, туризъм – 32%, следван от Индустрия – 18.7 %, Търговия – 16.9%. Има освободени хора и от сектор Преработваща промишленост; Култура, спорт и развлечения; Строителство; Селско стопанство.

Въпрос: Колко и как регистрираните безработни използват предлаганите от АЗ онлайн услуги?

Отговор: От началото на извънредното положение Агенция по заетостта въведе онлайн регистрация на лицата, които желаят да се регистрират като безработни. Тази услуга се предоставя чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”, както и чрез подаване на документи по електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор. Това са възможности за регистрация в бюрото по труда без необходимост от посещение на място и от началото на извънредното положение до края на месец април са се възползвали 96 наши клиенти.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение се предоставя и нова услуга, чрез която хората, посещаващи бюрото по труда за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ. Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.

В тази връзка отново ще напомня, че за периода на извънредното положение спират да текат нормативно определените срокове за регистрация в бюрото по труда и за подаване на заявление за обезщетения при безработица. Документите могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение и ще се считат за подадени в срок.

В условията на извънредно положение и ДБТ Казанлък като институция спазва всички мерки за социална дистанция и ограничаване на разпространението на коронавируса. В тази връзка поддържаме комуникация с нашите клиенти по телефон или електронна поща, като контактите и предоставянето на услуги „лице в лице” са изключително редки и само в краен случай.

Важно е да подчертая, че в условията на извънредна ситуация продължаваме да поддържаме и контакти с работодателите от региона за търсене на работна сила.

Въпрос: Колко работодатели в  обслужвания от ДБТ-Казанлък регион са се възползвали от възможностите на Мярката 60/40?

Отговор: От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Към настоящия момент в ДБТ Казанлък са подадени 77 заявления, чрез които работодателите да бъдат компенсирани за 1222 лица.  ДБТ Казанлък продължава да  приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., като припомням, че те се подават към съответната Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда. Важно е да отбележа, че много работодатели се обърнаха към нас за разяснения във връзка с подаването на заявления и документи за изплащане на компенсации, като всички са консултирани с необходимата прецизност и внимание, защото винаги се ръководим от основната си мисия да бъдем в помощ на тези, които имат нужда от нас.