До вчера чистехме града си, а днес пак ще го облепяме

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

З А П О В Е Д

№ 1489 

гр. Казанлък, 24.09.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.175 и, чл. 182 – 186 от Изборния кодекс и Решение №794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК

 

Н А Р Е Ж Д А М:

             I. Определям места за поставяне на агитационни материали във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., за времето на предизборната кампания, която се открива на 27 септември 2019 г. /30 дни преди изборния ден/ и приключва в 24.00 часа на 25 октомври 2019 г., както следва:

1. ул.”Ген.Столетов”, до входа на “Капрони” – пано
2. ул.”Войнишка”, с/у входа на І-ви район – цилиндър
3. бул.Ал.Батенберг” 4 – стена на сградата
4. бул.”Ал.Батенберг”, ъгъла с ул.”Славянска” – цилиндър
5. бул.”Ал.Батенберг”, ъгъла с ул.”Тракия” – цилиндър
6. бул.”Ал.Батенберг”, пред полицейски участък – цилиндър
7. бул.”Розова долина”, входа на “Катекс”- цилиндър
8. бул.”Розова долина”, с/у входа на “Арсенал” – цилиндър
9. бул.”Розова долина”, стена до входа на НИТИ
10. ул.”Старозагорска, до болницата – цилиндър
11. в кметствата – определени от кметовете на кметства

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

             II. Забранявам

унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до приключване на изборите;

– публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

– използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

–  използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

– използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

–   използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

– провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции и в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно илиобщинско участие в капитала.

–  провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

–   предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

–  поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на гласуването.

–   в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

В срок до 7 дни след изборния ден, а когато на територията на общината се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Кметовете на кметства да определят със своя заповед местата за поставяне на

агитационни материали на територията на населените места.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата

заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

Изпълнението на заповедта възлагам на служителите от РУ Полиция гр. Казанлък и специалистите “Екоконтрол”.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Казанлък и публикуване на интернет страницата на общината.

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК Казанлък.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.

 

ДАЕНИЕЛА КОЕВА

Зам.-кмет на Община Казанлък,

оправомощена със заповед №1488/24.09.2019 г.

Повече информация тук:

Избори за общински съветници и кметове 27 октомври 2019 г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали