Илиана Жекова, Роман Желев, Мария Гинева – ТЕ (ЩЕ) РАБОТЯТ ЗА:

Сред приоритетите на кандидатите за народни представители от ГЕРБ в област Стара Загора Илиана Жекова, Роман Желев и Мария Гинева са:
 Изграждане на МНОГОФУНКЦИОАЛНА ЗАЛА в гр. Казанлък за провеждане на културни, музикални, спортни и други инициативи;
 Разработване на историко-природен комплекс „БУЗЛУДЖА” като туристическа дестинация и превръщането й в туристически продукт с висока добавена стойност;
 Възстановяване на пътната инфраструктура чрез изграждане на велоалеи за цялостно туристическо свързване на историко-природен комплекс „БУЗЛУДЖА” с атракцион „СВЕТЪТ НА ТРАКИТЕ” (край гр. Шипка) и яз. КОПРИНКА;
 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на стария път от гр. Казанлък до яз. Копринка;
 Осигуряване на средства за израждане на парк „СЕВЕРЕН ПАРК” в гр. Казанлък;

• Създаване на ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ;
• РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ДЕТСКИ УСЛУГИ, които да съчетават здравеопазване, образование и социални дейности, които са достъпни за по-широк кръг от семейства. За децата със специални нужди – ранна интервенция на уврежданията, защото колкото по-рано се установи проблема и се започне работа, толкова по-големи са възможностите, за да се преодолее той;
• Развитие на УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – като се използват ресурсите на създадените услуги и се разширят с развити мобилни услуги, изнесени работни места, приемни, за да достигат до нуждаещите се;
• МЛАДЕЖИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ ДА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ да развиват професионални умения, които им помагат в трудова реализация за в бъдеще. За целта е необходимо да се работи в посока адаптирани професионални области спрямо индивидуалните потребности и възможности и развитие на социални предприятия; да се утвърди социалният работник като обществено значима професия.

 Продължаване на политиката за ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ със затвърждаване на механизма за изготвяне на приема на ученици на местно ниво съвместно с бизнеса, за да бъдат подготвени днешните и утрешните ученици за ерата на променящите се професии. В условията на променяща се икономическа среда е важно да се насърчава партньорството между училища, висши учебни заведения и местен бизнес, за да се гарантира, че на пазара на труда ще има подготвени кадри, които да отговарят на потребностите на местната икономика;
 НАСЪРЧАВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ да наемат хора с увреждания, лица в предпенсионна и пенсионна възраст чрез различни форми на подкрепа;
 Разработване на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ в социалната сфера, за да бъдат предоставяни по-качествени социални услуги. Ефективна социална политика и наличие на качество на социалните услуги се постигат от специалисти с образование в сферата на социалните дейности, които имат възможност за кариерно развитие и надграждане на придобитите умения, хора, които да умеят да работят за хората в нужда;
 Модернизиране на системата за обучение на възрастни чрез осигуряване на нова среда за УЧЕНЕ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. През последната година пазарът на труда изисква гъвкавост на знанията и уменията. Все по-ценни стават дигиталните умения и формирането на такива ще повиши възможността за по-бърза реализация на пазара на труда.
 Свобода на личността, възможност за достоен живот, развитие и изразяване;
 Солидарност и подкрепа за хората в нужда;
 Справедлив обществен ред, основан на законност и предвидимост;
 Национална идентичност и културна уникалност, толерантност и сплотеност;
 Условия за добър живот във всяко населено място, независимо от големината му;
 Представителна демокрация с обществен дебат, гражданско участие и контрол;
 Ефективна държава: политики за хората, отговорно и разумно управление на ресурсите, фокусирани публични инвестиции при ниска данъчна тежест;
 Пазарната икономика, предприемачество, честната конкуренция.

ГЕРБ 28 – Работа, работа, работа!

…………..
Купуването и продаването на гласове е престъпление!