Културният живот в областта бележи ръст през 2019

Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1.Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Стара Загора, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 301.1 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой нараства с 3.2%. Цифровизирани са 3 715 фондови единици, което е с 1.4% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 332.3 хил. и в сравнение с 2018 г. нарастват с 20.9%. Приблизително една пета от тях (66.7 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 0.7%.

Общият персонал на музеите през 2019 г. е 131 души и се увеличава с 10.1% в сравнение с 2018 година.

2.Сценични изкуства

През 2019 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 102 представления, посетени от 143.8 хил. зрители, като в сравнение с 2018 г. представленията се увеличават с 2.0%, а посещенията с 6.2%. Средният брой посетители на едно представление нараства от 125 лица през 2018 г. на 130 лица през 2019 година.

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2019 година е следното:

  • 2 драматични театъра с 543 представления;
  • 2 куклени театъра с 376 представления;
  • 1 оперен театър със 183 представления.

През 2019 г. в областта са развивали дейност 2 професионални ансамбъла за народни песни и танци, които са изнесли 36 представления, посетени от 23 хил. зрители.

3.Библиотеки

През 2019 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът към 31.12. се състои от  1 012.0 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите – 90. 6 %. ( 916.6 хил.) Регистрираните читатели са  10 701, което е със  7.3% повече в сравнение с предходната година. Посещенията  нарастват с 31.0 % и достигат  179.3 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 266.7 хил., което представлява  26.4% от общия библиотечен фонд

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

4.Кина

В края на 2019 г. кината в област Стара Загора са 3, а киноекраните – 14, като броят им остава непроменен спрямо 2018 година.

През 2019 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината намаляват с 1.1%, а посещенията се увеличават с 5.1%. Прожектирани са 349 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 48 български, 43 европейски, 254 от САЩ и 4 от други страни.

5.Радиопрограмна и телевизионна дейност

През 2019 г. в област Стара Загора извършва дейност 1 регистриран и лицензиран радиооператор.

На територията на областта са функционирали 8 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 3 повече от 2018 година. Излъчените програми са с обща продължителност 62 338 часа, или с 90.9% повече в сравнение с предходната година.

Източник: НСИ, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора”