Когато Казанлък се е наричал Пазарджик – продължение от брой 4

През тази година Казанлък за пръв път се споменава вече като град, а не като село. Събираният данък също е нарастнал – от 3573 на 17613 акчета. Във вакъфа на Умур Бег са регистрирани бозаджийница, магазин, мелница и баня, чиито приходи отиват за издръжката на „учителска къща“ в центъра на града.

През 1530 година градът има 150 домакинства (750 човека). Записано е че „центърът на Казанлък е град“. В града вече има кадия (съдия), а в центъра на града се намира пазарът. Споменати са също мелница, дванадесет магазина, бозаджийница, две овощни градини, една баня и джамия, намиращи се в градския център.

През 1541 г. са оформени четири махали в Казанлък. Техните имена са: Джамия, Мусалла, Ашъклар и Тюркмен. В първата махала е имало 93 домакинства, във втората 69, в третата 53 и в четвъртата 21. Общо 236 домакинства с население 1180 човека. През тази година събираните данъци са в размер на 18906 акчета.

Според османо-турските регистри съставени между 1572 и 1594 година няма нарастване на броя на махалите в Казанлък. Общият брой на домакинствата обаче нараства на 443, а на хората на 2200. Най-голямо нарастване на броя на хората има в махала Тюркмен. Предполага се, че там са заселвани колонисти юруци идващи от областта Анатолия в Мала Азия.

В заключение може да се каже, че за установавянето и развитието на Казанлък през този период важна роля е играла фондацията на Умур Бег, син на Саруджа паша. Казанлък постепенно израства от малък вакъф, село и град към център на община. Административно нахията Казанлък е принадлежала към Чирменския санджак. В този санджак са били включени казите Чирмен, Йениджеи Загра (Нова Загора), Казанлък, Йениджеи Чирпан, Хаскьой (Хасково) и Текфурдаг. През XV и XVI век документално не са отбелязани смесени села в Казанлъшко. Християните и мюсюлманите са живеели в отделни села с център на общината град Казанлък. През следващите столетия това обаче се променя, като вече през XIX век имаме значителен брой смесени селища в долината.

Изтоник: Николай Вапирев

На снимката: улица Великокняжеска – бул. Батенберг, град Казанлък