Младите: Мандат 2019 – 2022 година

Своята първа Тържествена сесия проведе новосфирмираният Младежки общински съвет в Казанлък. Новият младежки орган се състои от 25 младежи, представители на средните училища на територията на общината.
По подобие на Общинските съвети, първото заседание на Младежкия общински съвет за мандат 2019 – 2022 година бе ръководено от най – възрастния съветник, 20 – годишния Мартин Михалев. Той представи дневния ред на заседанието, който бе от две точки – връчване на свидетелства на новоибраните съветници и избор на председател на МОС.
Пред да се пристъпи към изпълнението на дневния ред, думата бе дадена на председателяна Общинския съвет в Казанлък Николай Златанов и кмета Галина Стоянова, които бяха гости на събитието.
Николай Златанов изрази своето удовлетворение, че вижда толкова много млади хора, които имат желание да се ангажират със сериозни въпроси, касаещи техните връстници в общината. Той отправи своите препоръки към младите си колеги: да формират своя гледна точка и тя да бъде обективна, да изразяват своята позиция и да бъдат коректив, както и да бъдат активни в поставяне и решаване на проблемите на младите хора: „ Не бъдете фигуранти. Ако имате интерес, бъдете в този Младежки общински съвет, ако ли не, тогава отстъпете мястото си на някой, който наистина иска да работи в него.”
Кметът Галина Стоянова посъветва ръководството на МОС да създаде условия така, че на всеки да му е приятно да работи в този съвет. Стоянова апелира към отговорност и съгласуваност в действията и решенията на младежкия орган: „ МОС винаги е бил с благоразположението ми на кмет. Трябва да имате цели и каузи, те трябва да се популяризират, както в училището, от което сте, така и сред родителите. Трябва Младежкият общински съвет в Казанлък да се съизмерва с подобни младежки структури в другите градове. Ако сте решили да живеете в тази държава и да работите за нейното бъдеще, започнете от днес.” Кметът препоръча на младите хора да са активни и да са едно цяло. Покани ги да присъстват на заседанията на Общинския съвет, където ще могат да се запознаят с проблемите, които решават Общинска администрация и съветниците заедно. Галина Стоянова подчерта, че не е за подценяване и въпросът за медийната политика на Младежкия съвет.
Председателят на ОбС Николай Златанов връчи свидетелствата на младите общински съветници, след което се пристъпи към избор на председател на МОС. Предложенията бяха шест. За председател, с едногодишен мандат, с явно гласуване, бе избран ученикът от Природо – математическа гимназия „ Никола Обрешков” Христиан Трошанов.
Новоизбраните съветници от Младежкия общински съвет произнесоха и своята първа Тържествена клетва.
Младежкият общински съвет ще се събира един път в месеца, в последната сряда, ако има какво да се обсъжда, като заседанията ще се провеждат в часовете от 10 до 12 часа.
На следващото заседание на МОС ще бъдат определени и групите по интереси, като всеки един от членовете на МОС може да участва максимум в две групи.