Актуално: 174 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 16.08.2022 г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙ НЕЗАЕТИДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕЕЗИКОВИ ЗНАНИЯКОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
12422-6041/Главен експертВисше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)специализирана програма
12352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше / Здравни грижи (логопед), Висше / Педагогика (специална педагогика)Microsoft office, internet explorer
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра)
12221-6001/Медицинска сестраВисше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (Учител по изобразително изкуство)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (Учител по изобразително изкуство)Word, Excel, Internet
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по изобразително изкуство)работа с програмен продукт
12359-6001/Помощник-директор, административно-стопанската дейностВисше / Икономика (Магистър. Професионално направление икономика или право), Висше / Право (Магистър. Професионално направление икономика или право)
12411-6004/СчетоводителВисше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)работа със счетоводна програма
12411-6010/Вътрешен одиторВисше / Икономика (Финанси, Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор)офис пакет
12359-6003/Помощник-директор, учебно-производствената дейностВисше / Информатика и компютърни науки (учител по информационни технологии)Да притежава отлични знания за прилагането на информационни и комуникационни технологии и умения за използването им в процеса на обучение и управление на дейностите в институцията
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / История и археология (учител по история )Тектообработка
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)работа с програмен продукт
12212-7081/Лекар, специализантВисше / МедицинаОфис пакет
12212-7003/Лекар, акушерство и гинекологияВисше / Медицина (Акушерство и гинекология)Офис пакет
22221-6001/Медицинска сестраВисше / Медицина (Медицинска сестра)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Музикално и танцово изкуство (учител по музика)Word, Excel, Internet
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Науки за земята (Учител по география и икономика)Интернет и електронна поща
12622-5001/БиблиотекарВисше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт)
Интернет и електронна поща
13257-3003/Инспектор, трудова медицинаВисше / Обществено здраве (Санитарен инспектор-здравословни и безопасни условия на труд), Висше / Биологически науки (Екология-Санитарен инспектор-здравословни и безопасни условия на труд)Компютърни умения
22342-5002/Учител, детска градинаВисше / Педагогика (ПУП, ПНУП)
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Интернет и електронна поща
12352-5002/Учител, ресурсенВисше / Педагогика (Специална педагогика)Word, Excel.Internet
12341-5003/Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)Висше / Педагогика (Специалности – НУП, ПНУП)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12356-5003/Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика (учител по информационни технологии)работа с Offis пакет
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Български език и литература)
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (математика и информационни технологии)АнглийскиMicrosoft office, internet explorer
12330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII класВисше / Педагогика на обучението по … (Педагогика)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Руски език), Висше / ФилософияРуски
12354-5004/Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (учител музика)работа с Offis пакет
12330-7010/Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по  история и цивилизация)
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по английски език)Компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по биология, здравно образование, химия и опазване на околната среда)Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по български език и литература)Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по изобразително изкуство)Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по информатика и информационни технологии )Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по история и цивилизация и география и икономика)Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика и информационни технологии)Ниво 6 от Европейската референтна рамка за дигитални компетентности
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика)Word, Excel , Internet
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по музика – пиано)Офис Пакет, разработване на уебсайтове, Електронни платформи в сферата на образованието
12330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (учител по музика), Висше / Музикално и танцово изкуство (учител по музика)работа с програмен продукт
12320-5006/Учител, теоретично обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по професионална подготовка – теоретично и практическо обучение в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга), Висше / Хранителни технологии (Инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост с педагогическа правоспособност)Microsoft Office
12355-5016/Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (учител по спортни танци)работа с Offis пакет
12355-5016/Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (учител по спортни танци, хореография)работа с Offis пакет
12320-5002/Учител, практическо обучениеВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по туризъм и хранителни технологии)Microsoft Office
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по физика и астрономия)Компютърни умения
12330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Педагогика на обучението по … (Учител по химия и биология)Компютърни умения
12359-5034/Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просветаВисше / Педагогика на обучението по … (учител спортни дейности)
12634-6003/Психолог, училищенВисше / Психология
12635-6003/Социален работникВисше / Социални дейности, Висше / Педагогика (Социална педагогика, Специална педагогика)Microsoft Office
22342-5003/Старши учител, детска градинаВисше / Теория и управление на образованието (Предучилищна педагогика)
12330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапВисше / Филология (Българска филология), Висше / Педагогика на обучението по … (учител по български език и литература)Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet
12113-6001/ХимикВисше / Химически наукиКомпютърни умения
13119-3039/Технолог, производство на плодови и зеленчукови консервиВисше / Хранителни технологииЕxcel, Word задължително
13343-3008/СпециалистВисше, Висше / Администрация и управлениеофис пакет
37212-1001/ЗаварчикПрофесионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
15223-2001/Продавач-консултантСредно
15312-3004/Образователен медиаторСредно
25312-3004/Образователен медиаторСредно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно
19622-0001/Общ работникСредно
59215-1004/СекачСредно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)
17411-2003/Електротехник, промишлено предприятиеСредно / Електротехника и енергетика
17412-2009/ЕлектромонтьорСредно / Електротехника и енергетика (Електротехник – III разряд)
18182-2004/ОгнярСредно / Комунално-санитарни услуги (Удостоверение за правоспособност за огняр на водогрейни котли)
19112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно / Комунално-санитарни услуги, Основно / Комунално-санитарни услуги
27223-2035/Оператор, преса за металСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
27233-2031/Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургиятаСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
28121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургиятаСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
18189-2022/Машинен операторСредно / Машиностроене, металообработване и металургия
17231-1015/Работник, поправка на джанти и гумиСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
17231-3008/АвтомеханикСредно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Ремонт и поддръжка на МПС)АнглийскиИнтернет и електронна поща
27312-2016/Производител, струнни музикални инструментиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
18219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материалиСредно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
17532-2002/Крояч, текстилСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)
27533-1014/ШивачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)
14120-2006/Технически секретарСредно / Секретарски и административни офис дейности
14211-1012/Служител, гише в пощенска станцияСредно / Секретарски и административни офис дейностиСпециализирана програма
24321-2014/СклададжияСредно / Секретарски и административни офис дейности
15414-1002/Пазач, въоръжена охранаСредно / Сигурност
15311-1001/ДетегледачкаСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3001/Помощник на учителяСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3001/Помощник на учителяСредно / Социална работа с деца и младежиINTERNET и електронна поща
15312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
25312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3003/Помощник-възпитателСредно / Социална работа с деца и младежи
15312-3004/Образователен медиаторСредно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Филология (Хуманитарни науки)
27111-2001/Строител, жилищаСредно / Строителство
13359-3022/Старши специалистСредно / Строителство (строителен техник)специализирана програма
19333-0007/ТоварачСредно / Транспортни  услуги
15223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно
25230-1001/КасиерСредно / Търговия на едро и дребно
35245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанцияСредно / Търговия на едро и дребно
25223-2001/Продавач-консултантСредно / Търговия на едро и дребно, Основно
17119-2016/Работник, поддръжка на сградиСредно / Услуги за дома
13312-5001/Кредитен специалист, банкаСредно / Финанси, банково и застрахователно дело
15131-2004/СервитьорСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
15120-2001/ГотвачСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)
15120-2001/ГотвачСредно / Хранителни технологии (Готвач)
39112-0004/Чистач/ ХигиенистСредно, Без образование
69329-0020/Работник, консервна фабрикаСредно, Начално, Без образование, Основно
15223-2001/Продавач-консултантСредно, Основно
15162-1001/Камериер/камериеркаНачално
308211-3020/Оператор, производство на автомобилни компонентиНачално, Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
19112-0004/Чистач/ ХигиенистОсновно
19112-0004/Чистач/ ХигиенистОсновно
17212-1001/ЗаварчикОсновно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)
17533-1014/ШивачОсновно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
28219-2001/Монтажник, изделия от металОсновно / Строителство
27114-2003/КофражистОсновно / Строителство (кофражист), Начално

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…