Дневен център за лицата с увреждания в Казанлък предлага разнообразни услуги

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания функционира като държавно делегирана дейност и с финансиране от държавния бюджет от началото на месец май тази година.

Екипът на Дневния център се обръща специално към човека, към семейството, към най-уязвимата група лица с увреждания, нуждаещи се от тяхната професионална подкрепа, като работи в полза на хората с увреждания. Предоставят за тях възможност за комплексна социална подкрепа и разнообразни услуги: Дневна грижа; Рехабилитация и терапия; Обучение за придобиване на самостоятелни умения; Информиране и консултиране, Застъпничество и посредничество. Социалните услуги могат да се ползват целодневно – 8 часа и полудневно – 4 часа, по желание на потребителите, без да се откъсват от семейната среда и връзката с близките.

Лицата желаещи да ползват социалните услуги в ДЦПЛУ – Пълнолетни лица с увреждания (с всякакъв тип увреждане), над 18 годишна възраст, притежаващи валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определени 50 % и над 50% вид и степен на увреждане или Протокол от лекарска консултативна комисия – ЛКК. Капацитетът на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания е 40 места, все още не е запълнен и разполага със свободни места.

Екипът от специалисти – социален работник, специалист в социална услуга, медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевти работят индивидуално и групово с потребителите, прилагайки различни терапевтични подходи и дейности. Медицинските сестри и рехабилитатора предоставят здравни грижи. В Дневния център се предоставя възможност за хранене на потребителите, три пъти дневно, включително и за диетично хранене. Храната се доставя по договор за кетъринг.

За потребителите, които не разполагат с транспорт, ДЦ предоставя транспортна услуга „От – До“ дома на потребителя, придружавани от специалист на ДЦ за осигуряване на сигурност по време на пътуването. Тази дейност се реализира и за облекчение на близките им. В Дневния център всички желаещи лица, от целевата група, могат да ползват и самостоятелно услугата „Рехабилитация“, ежедневно, в рамките на работните дни. Това е изключително полезна и значима и търсена услуга за физическото укрепване на хората с увреждания. Формирана месечна такса за ползване на „Рехабилитация“ в ДЦ е в размер до 20 лева, достъпна и по възможностите и на потребители с минимални доходи.

Целта на предоставяните социални услуги в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е: удовлетворяване на индивидуалните потребностите; повишаване качеството на живот на потребителите; преодоляване риска от социална изолация; постигане относителна самостоятелност; реализиране правата на потребителите и запазване достойнството им; организиране на свободното време с приятни и смислени дейности, осъществяване на социални контакти, участие в мероприятия по отбелязване на празници, културни мероприятия и включване в обществения живот. Потребителите на Дневния център получават необходимата социална подкрепа от професионалисти в специализира среда, през деня, като превенция за настаняването им в резидентна социална услуга.

Сградата на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания се намира в гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ № 11 (на Запад от бившата фабрика „Катекс“, първа пресечка в ляво) и е на разположение всеки работен ден от 8 до 17 часа.