Изявление на Община Казанлък относно публикации, свързани с „Колодрума“

Във връзка с публикация от 26.04.2021 г. в сайта на “ПрессТВ” озаглавена “Продават част от Колодрума, деактуват целия имот”, се налага Община Казанлък, с оглед излагане достоверността на фактите, относно “Колодрума” да внесе яснота:

Съоръжението “Колодрум” е разположено върху терен от повече от 18 000 кв.м., предназначен за спортни дейности.

Община Казанлък не предлага и не прави промяна на предназначението на въпросния терен. В този смисъл той остава публична общинска собственост.

Предмет на предстоящото решение на Общински съвет – Казанлък е единствено терен с площ от 231 кв.м., който според закона представлява минималната площ, необходима за обслужване на сграда, ползвана от “Нимекс” ЕООД.

Минималната площ от 231 кв.м. и сградата на “Нимекс” ЕООД по никакъв начин не възпрепятстват използването на “Колодрума” и теренът, върху който той е построен, за спортни цели.

26.04.2021

Община Казанлък

27.04.2021 г. Новина от онлайн заседанието на Общински съвет – Казанлък: Предложената “Промяна на собствеността на имот с проектен идентификатор 35167.502.73 и на сграда с проектен идентификатор 35167.502.73.2, с цел промяна на границата между УПИ V-4450 – “за спортен комплекс“ (ПИ 35167.502.4557) и УПИ VI-4452 – „за OДО“ (ПИ 35167.502.4556) по плана на гр. Казанлък.” не се прие и се отложи евентуално за следващо заседание.

loading…