Как ще гласуваме, ако сме под карантина или изолация

Право да заявяват подвижна избирателна кутия, обслужваща лица, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за изборите за народни представители – 2021 г. имат избирателите, които към 14 ноември 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с постоянен, съответно – настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Казанлък и са карантинирани/изолирани на този адрес. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на Казанлък от 1  ноември 2021 г. до изборния ден включително.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 837-ПВР/НС/ 1 ноември 2021 г.:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на община Казанлък/кмета на кметство от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

– заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или на официалния адрес на общината – mayor@kazanlak.bg , без да се изисква квалифициран електронен подпис.

– изпратено по факс: 0431 / 98 266;

– изпратено по пощата на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ 6

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ

За допълнителна информация тел.0431 / 98 345


В културния център на ул.”Искра”№4 ОИК Ст.Загора организира демонстрационно гласуване с машина. Много казанлъчани отделиха от времето си за да се запознаят с особеностите на машинното гласуване и с промените в машинната конфигурация от изборите “две в едно”.


loading…