Кръгла маса по проблеми в сфера „Металообработване“ се състоя в Казанлък

На 15.07.2021г. , в гр. Казанлък се проведе кръгла маса за икономическа сфера „Металообработване“, по проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“ № BG05M9OP001-1.051-0007“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Бенефициент на проекта е Конфедерация на труда „Подкрепа“. Проектът се реализира в десет икономически сфери, като една от тях е икономическа сфера „Металообработване“.

Кръглата маса беше организирана от Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците на КТ „Подкрепа“ /СФММ на КТ „ Подкрепа“/.

Участие в кръгата маса взеха представители на работниците и служителите от синдикални  организации и представители на работодателите от предприятия от икономическа сфера „Металообработване“. В кръглата маса участваха представители от „Арсенал“ АД – гр Казанлък, „ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот, „М+С Хидравлик“ АД – гр. Казанлък, „ЗММ – Сливен“ АД – гр. Сливен и „Аркус“ АД – гр. Лясковец.

Модератор на срещата беше председателя на СФММ на КТ „ Подкрепа“.

Основната задача на кръглата маса беше представяне  на „Зелен“ модел за работната среда и социалното сътрудничество в икономическа сфера „ Металообраотване.“

“Зелен модел” за работната среда и социалното сътрудничество е съвкупност от поставени цели и описания на оптималното състояние на основните параметри на работната среда и социалното сътрудничество. При разработването на модела са използвани резултатите и анализите от проведеното национално представително изследване сред работниците и служителите и сред работодателите в предприятия от икономическа сфера “Металообработване”.

В представената презентация, бяха показани резултатите, изводите и препоръките  от изследването на  физическите параметри на работната среда, организация на работното време, заплащане на труда, условия на труд, социални придобивки, социалнопсихологически фактори, социален диалог, колективно трудово договаряне и др., в предприятията от металообработване.

Резултатите от изследването показват, че физическите параметри на работната среда в металообработващите предприятия са в оптимални граници.

100 % от работодателите и 93,9 % от работниците и служителите са посочили, че през последните 12 месеца не се е случвало да има забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения. Само 43.8% от работещите са доволни от размера на основните работни заплати.

Работниците и служителите определят размера на трудовите възнаграждения и социалните придобивки  като основен фактор за оставане на работа в предприятията от металообработване. Това с особена сила се отнася за младите работници и служители, които наред с трудовите възнаграждения и социалните придобивки поставят и възможностите за професионално израстване.

Резултатите показват, че в предприятията има много добър социален диалог.

Акцент в зеления модел и направените по време на кръглата маса обсъждания беше кадровата политика в предприятията. Основните въпроси от висока значимост за предприятията от металообработване са:

  • Липсата на работници и служители за основни професии от икономическа сфера „Металообработване“.
  • За кои професии и/или части от професии има нужда от допълнително професионално обучение в бранша и в предприятието?
  • Как синдикалните организациите и работодателите могат да допринесат за преодоляване на съществуващите дефицити от работна сила?
  • Привличане и задържане на млади хора в металообработването!

За разрешаването на тези въпроси е необходима промяна и нови подходи в образователната система, както и взаимодействие на учебните заведения с предприятията. Трябва да се направи сериозен анализ за необходимостта от обучение за дефицитни професии и да се търси синхрон между професиите, които се изучават и търсенето на пазара на труда. Наложително е по-отговорно отношение на държавните и образователните институции, относно  кадрите за металообработване. Необходими са съвместни действия на синдикалните организации и работодателите по въпросите свързани с професионално обучение и привличане на млади работници и служители.

На 16.07.2021г. , в „Арсенал“ АД – гр. Казанлък се проведе и обучение на работници и служители по проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Теми на обучението бяха разработените по проекта Стандарт за социално сътрудничество и  иновативните инструменти за неговото прилагане.

Разгледани бяха Процедура за водене на преговори и сключване на Колективни трудови договори на равнище отрасъл и бранш, и предприятие, Етичен кодекс на социалното сътрудничество, Система за измеримост на ефективността на социалното сътрудничество, Зелена карта за социално сътрудничество, възможности за подобряване на работната среда и социалното сътрудничество и други.

Всички участници в обучението получиха диск с представените презентации и материали.

Вижте още:

loading…