Набират кандидати за съдебни заседатели към Старозагорски окръжен съд за Мандат 2023 – 2027 г.

Общински съвет Казанлък с Решение № 750/28.07.2022 г. откри процедура за определяне на СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ към ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, за Мандат 2023 – 2027 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 • е на възраст от 21 до 68 години;
 • има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • има завършено най-малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания.
 1.  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията. Важно! Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на електронен адрес  info@comdos.bg или на адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ № 1, тел. 02/800 45 06

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Казанлък (стая № 7), в сградата на Община Казанлък, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. в срок от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. включително. Телефон за справки 0431/98217.

Николай Златанов /п/
Председател на Общински съвет Казанлък


loading…