Набират персонал по проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

по проект № BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък”

В изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, съфинансиран от Европейски социален фонд по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0107-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Община Казанлък обявява подбор на персонал, за Сътрудник – къщи:

 • 4 свободни работни места;
 • пълен работен ден (8 часа);
 • срочен трудов договор;
 • за период до 18 месеца;
 • изпитателен срок 6 месеца;

Лицата, заемащи обявените позиции, ще работят пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: основно;
 • Професионален опит и/или общ трудов стаж – 1 година общ трудов стаж;
 • Компютърна грамотност;

Необходими допълнителни умения за заемане на длъжностите:

Умения за работа в екип;

 • Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение;

Основни задължения и отговорности на длъжностите:

Сътрудник – къщи ще работи със семействата от населеното място – целеви групи, сегрегирани семейства, родители с малки деца, бъдещи родители, многодетни семейства, в неформална среда в една от 4-те броя „Къщи на семейството“,  заедно със други специалисти – социален работник, психолог, педагог, специалист по здравни грижи, библиотекар, медиатор.

Целеви групи по проекта са представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация – висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Сътрудниците ще носят отговорност за стопанисването на помещенията и оборудването в тях, за осигуряване на необходимите материали и консумативи, за създаване на приобщаваща атмосфера в къщата. В бюджета са предвидени пътни разходи за придвижване до работното място.

Основни цели на работата:

 • да им бъде подобрен достъпа до социални и здравни услуги,
 • повишено качеството на живот,
 • да им бъдат изградени умения, навици и разбиране за поддържане на лична хигиена,
 • хигиена на бебета и малки деца,
 • хигиена на домакинството и на храната;
 • да придобиват знания и умения за здравословно хранене, готвене и съхранение на храната,
 • изграждане на разбиране и умения за семейно планиране,
 • превенция от нежелана бременност;
 • придобиване на умения за правилно и безопасно ползване на оборудване и обзавеждане за домакинството,
 • да бъдат подкрепени за по-пълноценно социално включване и развитие на местната общност.

РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:

Образци на документите могат да бъдат:

 • получени на място в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 2 или
 • изтеглени от сайта на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/cat-754.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, / Обяви за подбор на персонал.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 2, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17:30 ч.

Срок за подаване на документи – до 20.10.2023 г. 17:30 ч. включително.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на:

 • информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и
 • на сайта на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/cat-754.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, / Обяви за подбор на персонал.