Намаляват наетите в Старозагорска област в края на 2021 год.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2021 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 95.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.7 и 13.6%.

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.6 хиляди, или с 0.6%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 0.8 хил., а най-голямо увеличение – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 0.6 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ и „Финансови и застрахователни дейности“, а увеличението е най-голямо в „Други дейности“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2021 г. е 1 408 лв., за ноември – 1 399 лв. и за декември – 1 520 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 442 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 21.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 15.4%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 5.8%.

Източник: Териториално статистическо бюро – Югоизток

loading…