НСИ: Какви сгради и жилища има в Старозагорска област

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 744 жилищни сгради или с 60  повече в сравнение с 2020 година. В градовете се намират 32.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.5%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 28.0%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. – 1.1%.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 60 010 или 66.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.5%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 29.7%.

Преобладават едноетажните и двуетажните жилищни сгради, съответно 60.1 и 35.2% от всички жилищни сгради.

 Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 177 477. В градовете се намират 115 589 жилища или 65.1% от общия брой.

Най-голям е делът на тристайните жилища – 35.6% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с две стаи – 32.5%, а най-малък на жилищата с шест и повече стаи – 3.4%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.7, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата – 1.5.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 172.0 хил. или 96.9% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 778.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.0 кв. м., като в градовете тя е 73.0 кв. м., а в селата – 70.2 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 35.6 кв. м., като за градовете тя е 33.6 кв. м., а за селата 40.0 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.2% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.3%, електрифицираните само с водопровод – 3.5%, а само електрифицирани – 2.8%.

Източник: отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“

Свързана публикация

Какви жилища са въведените в експлоатация в края на 2021 г. в Старозагорско

loading…