НСИ: Колко са болниците, здравните заведения и медиците в Старозагорско

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

 Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 333 легла, от които 11 болници с 2 153 легла (табл. 1). В сравнение с предходната година лечебните заведения за болнична помощ намаляват с едно, а леглата в тях с 53, или с 2.2%.

Заведенията за извънболнична помощ са 105 с 65 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 71 със 199 легла.

  1. Лечебни и здравни заведения към 31.12.2021 година

(Брой)

 ЗаведенияЛегла
Лечебни заведения за болнична помощ132333
   Болници112153
      Многопрофилни болници71429
      Специализирани болници4724
   Център  за психично здраве140
   Комплексен онкологичен център1140
Лечебни заведения за извънболнична помощ10565
   Диагностично-консултативни центрове45
   Медицински центрове4460
   Дентални центрове1
   Медико-дентални центрове1
   Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории55
Други лечебни и здравни заведения7199

 Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници в област Стара Загора са 7 с 1 429 легла, или в 63.6% от болниците е съсредоточен 66.4% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към 31.12.2021 г. специализираните болници са 4 с 724 легла. Разпределението им по видове е следното:

  • за активно лечение – 2 с 80 легла;
  • за рехабилитация – една с 224 легла;
  • държавни психиатрични болници – една с 420 легла.

Съгласно методологическите изисквания и прилаганите хармонизирани дефиниции към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар. В края на 2021 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 180 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г. е 759.6 на 100 000 души от населението на областта и в сравнение с 2020 г. намалява с 6.6 пункта (766.2).

Към 31.12.2021 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 105 с
65 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения намалява с едно, а броят на леглата в тях – с 4.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2021 г. тези заведения са 7 със 199 легла. В сравнение с 2020 г. броят на леглата в други лечебни и здравни заведения намалява с 9.1%.

 Медицински персонал

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 322 лекари (табл. 2). Лекарите по дентална медицина са 291, като 290 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 099, от които 1 417 медицински сестри и 150 акушерки.

  1. Медицински персонал 
 2020202120202021
бройна 10 000 души от населението
Лекари1319132242.443.0
Лекари по дентална медицина2912919.39.5
Медицински специалисти по здравни грижи2079209966.868.3
   Фелдшери72692.32.2
   Акушерки1481504.84.9
   Медицински сестри1411141745.346.1
   Лаборанти (медицински и рентгенови)2472497.98.1
   Зъботехници70692.22.2
   Други медицински специалисти1311454.24.7
Население
   На един лекар236232xx
   На един лекар по дентална медицина10701055xx

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 210, или 15.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите спешна медицина – 84 (6.4%), акушерство и гинекология – 67 (5.1%) и хирургия – 66 ( 5.0%).

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2021 г. е 43.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 9.5 на 10 000 души от населението. В сравнение с 2020 г. осигуреността с лекари се увеличава с 0.6 пункта, а осигуреността с лекари  по дентална медицина – с 0.2 пункта.

Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (43.3 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (67.3 на 10 000 души от населението), София (столица) (54.5), Пловдив (52.3) и Варна (50.7).
Най-нисък е показателят за областите Кърджали (23.4 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Силистра (27.4).

  1. Практикуващи лекари по пол и възрастови групи към 31.12.2021 година 
Възраст (в навършени години)Общомъжежени
бройотносителен дялбройотносителен дялбройотносителен дял
Общо1 322100.0589100.0733100.0
до 35 години18013.67713.110314.1
35 – 44 години13210.0528.88010.9
45 – 54 години35026.515726.719326.3
55 – 64 години51438.926144.325334.5
65 и повече години14611.0427.110414.2

 Към 31.12.2021 г. 55.4% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 55-64 години – 38.9% и 45-54 години – 26.5%. Младите практикуващи лекари  – на възраст до 35 години, са 180, или 13.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 146, или 11.0% (табл. 3).

Източник:  отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“