НСИ: Нараства постепенно средната работна заплата в Старозагорско през 2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 95.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.4 и 13.6%.

В края на март 2022 г. в сравнение с края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.5 хиляди, или с 1.6%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1.2 хил., а най-голямо увеличение – в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.4 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а увеличението е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2022 г. е 1 352 лв.,
за февруари – 1 329 лв. и за март – 1 473 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 385 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ – с 21.3% и „Държавно управление“ – с 15.2%. Най-голямо увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 15.3% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.1%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.0%, като в обществения сектор нарастването е с 4.5%, а в частния – с 6.9%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2022 г.,
област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 218 лв.), София (1 470 лв) , Варна (1 428 лв.) и Враца (1 402 лева).

Източник: отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“

loading…