НСИ: По средна работна заплата Старозагорска област е на 4-то място в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.9% спрямо края на март 2023 г., като достигат 99.9 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо процентно увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Операции с недвижими имоти“ и „Други дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.4 и 12.9%.

В края на юни 2023 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.83 хиляди, или с 4.0%. Най-голямо увеличение на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1.4 хил., а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 0.3 хиляди. В процентно изражение най-значително е увеличението в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“, а намалението е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2023 г. е 1 775 лв., за май – 1 792 лв. и за юни – 1 774 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 780 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 3.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 7.4% и „Операции с недвижими имоти“ – с 6.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 9.1%, и „Селско, горско и рибно стопанство“- с 2.4%.

Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 15.0%, като в обществения сектор нарастването е с 9.9%, а в частния – с 18.4%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2023 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 697 лв.),  София (1 815 лева) и Варна (1 790 лева).

Източник: отдел  “Статистически изследвания – Стара Загора”