Община Казанлък отново ще кандидатства с Проект за модернизация на уличното осветление

Община Казанлък ще кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ по Процедура BGENERGY-2.001 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Това бе решено единодушно вчера на извънредната сесия на Общински съвет – Казанлък.

Настоящата процедура е продължение на вече приключилата открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, по която проектното предложение на Община Казанлък беше одобрено, но включено в списък с резервни проектни предложения, поради недостатъчен финансов ресурс по програмата.

Проектът предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в Казанлък, Шипка и Розово, както и модернизация на системата за управление на мрежата на уличното осветление в съответните населени места. В рамките на проекта ще бъде включено поставяне на минимален брой осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия (слънчеви батерии) в град Казанлък, а продължителността на изпълнение на проекта, в случай че бъде одобрен, е осемнадесет месеца.

По настоящата процедура се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление, а целта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление на общинските системи за външно изкуствено осветление и подобряване на условията на живот на населението. Безвъзмездната финансова помощ е до сто процента от допустимите разходи и не се изисква задължително съфинансиране.

В рамките на предходната програма проектното предложение на Община Казанлък е на стойност 1 173 493 лева с ДДС, а по настоящата процедура в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост и с цел намаляване на негативното влияние на инфлацията, е допустимо изменение на бюджета и увеличаване на стойността с до 10%. Крайният получател на безвъзмездната финансова помощ се задължава да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10% от получения размер на безвъзмездната помощ по проекта за срок от пет години след приключването му.

Сред допустимите за финансиране дейности са демонтаж на съществуващите осветители, проводници и кабели, доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници, извършване на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция на системите, изготвяне на работен проект и други.

Свързани публикации

Уличното осветление, което ще направи и нощите ни дни

Проектът за уличното осветление очаква одобрение

loading…