Общината обяви: Конкурс за длъжността „Управител“ на нова социална услуга

Във връзка с организиране управлението и функционирането на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, Община Казанлък обявява подбор на персонал за заемане на следната длъжност:

Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства

Изисквания за заемане на длъжността може да намерите на следния линк  или в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

Желаещите да кандидатстват за обявената позиция следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

Срокът за подаване на документи е до 02.02.2022 г, 17:30 ч. включително.

Община Казанлък изпълнява проект BG05M9OP001-2.090-0017 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В рамките на проекта ще бъде разкрита нова социална услуга в град Казанлък – Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Общата стойност на проекта е 400 000 лв., представляващ 100% безвъзмездна финансова помощ.

Дневният център ще функционира 12 месеца в рамките на проекта, считано от 01.05.2022 г., след което ще се финансира от държавния бюджет. Центърът ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители. С разкриване на услугата ще бъде осигурена възможност хората с различни форми на деменция и техните семейства да разнообразят обичайна си физическа и социална среда и да бъдат включени в различни занимания по интереси, съответстващи на възможностите им. Потребители на новия Дневен център ще бъдат лица, настанени в специализирани институции, и лица, живеещи в семейна среда.

Община Казанлък

loading…