Общината в партньорство с УНИЦЕФ – България започва работа по проект

Центърът за обществена подкрепа в гр. Казанлък ще участва в пилотното прилагане на Европейската  „Гаранция за детето“.

Центърът  започва работа по проекта, финансиран от Европейската комисия, за „Тестване на „Гаранцията за детето“ в държави-членки на ЕС“. Проектът цели да тества и прилага политики, насочени към изкореняване на детската бедност и социалното изключване.

През месец февруари 2021г., Община Казанлък сключи споразумение за сътрудничество с УНИЦЕФ – България за участие в проекта, който е Фаза III от подготвителното действие за „Гаранцията за детето“. Този етап от задействането на Европейската „Гаранция за детето“ се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ. Реализацията на определени дейности по проекта са възложени на сдружение „Бъдеще за децата“, в ролята му на доставчик на социалнатата услуга.

В продължение на 14 месеца към услугата ще бъдат насочени допълнителни ресурси – специалисти, средства за обезпечаване на дейностите и създаването на спешен фонд, автомобил за мобилна работа  и др, за да  продължи предоставянето на услуги на терен за превенция и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение, които да допринасят за намаляване на рисковете в областите здравеопазване, образование, закрила и социална подкрепа.

Социалният работник и двама социални сътрудници в областите „Здраве“ и „Образование“ ще работят съвместно с екипа на социалната услуга и ще предоставят информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и подкрепа.​ Ще се разшири прилагането на програми за превенция на ранните бракове, за семейно планиране и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им в зависимост от конкретните нужди по места​.

От ключово значение за работата на всички страни и включени специалисти в проект „Гаранция на детето“ са заложената методическа подкрепа и обучения за социалните работници от Отдел „Закрила на детето“ и екипите на социалната услуга.

Дейностите по пилотната програма ще се реализират на територията на общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж.

Фаза Три ще се изпълнява в България и в още 6 страни-членки: Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия.

Сдружение “Бъдеще за децата”

loading…