Обявиха Конкурс за длъжността „Директор“ на общинска детска ясла ДДЯ № 6 „Надежда“ в Казанлък

Община Казанлък на основание чл. 90 и 91 от Кодекса на труда и

Заповед № 1863/07.09.2023 г. на Кмета на община Казанлък

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска ясла ДДЯ № 6 „Надежда“, гр. Казанлък

Кратко описание на длъжността:

Директорът на Дневна детска ясла (ДДЯ) ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла в съответствие с държавната политика в областта на детското здравеопазване. Планира, организира, координира и контролира административно-управленската и финансова дейност в институцията.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Директор“ на дневна детска ясла:

 1. Образование:
 • Висше образование по специалност „Медицина“ с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ или
 • Висше образование по специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Фелдшер“ или „Инспектор по обществено здраве“ с придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Професионален бакалавър“.
 1. Професионален опит не по-малко от три години.
 2. Да не е поставен под запрещение.
 3. Да не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
 4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
 5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и/или здравето на децата.
 6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

III. Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на община Казанлък (свободен текст);
 1. Професионална автобиография (CV);
 1. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 3 – т. 7 от заповедта;
 2. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 3. Копие от документи за придобито образование по посочените специалности.
 4. Копия от документи, удостоверяващи професионалния стаж – трудова книжка, служебна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния трудов стаж;
 5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване;
 7. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация или други допълнителни квалификации по преценка на кандидата (копие/я).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Всички копия на документи следва да съдържат собственоръчно изписан на всяка страница текст: „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 Начин на провеждане на Конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:
 • Допускане по документи;
 • Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността, съдържащ 30 въпроса;
 • Интервю с кандидатите, постигнали резултат от 20 и повече верни отговора на теста.
 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.

 Място и срок на подаване на документите:

Кандидатите могат да подават заявление и приложенията към него лично или чрез пълномощник в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и името на детската ясла, за която кандидатстват, в едномесечен срок от публикуване на обявата от 08.09.2023 г. до 09.10.2023 г. всеки работен ден между 08:30 ч. – 12:30 ч. и 13:30 ч. – 17:30 ч. Документите ще се приемат на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите, партерен етаж в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6. Кандидатите или пълномощниците им могат да се запознаят с длъжностната характеристика за обявената длъжност при подаване на документите.

Списък на допуснатите до следващ етап от конкурса кандидати, както и всички съобщения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Община Казанлък.