ОИЦ Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч., по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност.
Процедурата ще подпомага мерки съгласно следните изисквания:
1. Приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на съответната територия, включително:
• държавни органи, областни администрации и общински власти;
• представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
• представители на бизнеса (предприятия), научната общност;
2. Дейностите да бъдат предвидени в Интегрираната териториална стратегия (ИТС) на Югоизточен район за планиране.
3. За секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура – да съответстват на картите на нуждите в сектора.
Съответствие с картите няма да се изисква за общински пътища и нова образователна инфраструктура.
Процедурата ще бъде реализирана в две фази
• Набиране на концепции за ИТИ (в срок до 27.09.2023 г.), подбор и одобрение (Фаза 1)
• Разработване на детайлни проектни предложения (Фаза 2).
Финансиращи програми за Югоизточен регион (ЮИР) и индикативен бюджет:
• Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) – 261 681 858 лева;
• Програма „Образование“ (ПО) – 28 988 016 лева;
• Програма „Околна среда“ (ПОС) – 28 513 230 лева;
• Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) – 41 030 736 лева;
• Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) – 7 861 669 лева;
• Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) – 82 081 690 лева;
За целите на изпълнение на новия подход участват различни органи на национално и регионално ниво както следва:
• Регионален съвет за развитие – който отговаря за реализирането на мерките заложени в Интегрираната териториална стратегия на Югоизточен район за планиране;
• Звено за медиации – съдейства за сформирането на партньорства и идентифициране на подходящи проектни идеи; провежда информационни кампании и дейности за популяризиране на възможностите за реализация на ИТИ. Представители в звеното за медиации за област Стара Загора са г-жа Радка Тилева – Управител и г-жа Мариана Стоилова – експерт в ОИЦ.
• Звено за публични консултации – Организира и провежда обществени консултации свързани с разглеждане и обсъждане на подадените по Фаза 1 концепции за ИТИ. Г-жа Даниела Кънева и г-жа Надежда Живкова, експерти в ОИЦ Стара Загора ще отговарят за изпълнение на дейностите на звеното за област Стара Загора.
• Звено за предварителен подбор – се състои от представители на Управляващите органи на програмите, които ще извършват проверка за административно съответствие и допустимост, и приоритизация на концепциите за ИТИ.
Във връзка с горепосоченото, експертният състав на ОИЦ Стара Загора започна провеждането на анкетно допитване за нивото на познаваемост и нагласите за прилагане на подхода ИТИ през програмния период 2021-2027 г., и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на региона.
Всеки заинтересован може да се включи в допитването, попълвайки уеб базираната анкета, чрез линка по-долу:
https://forms.gle/eaMEYLyiA3ujtArg9
Контакти Областен информационен център Стара Загора:
гр. Стара Загора
бул. „Митрополит Методи Кусев“ №9
Тел. 042/603 526
e-mail: oic.stz@gmail.com


 

loading…