От 20 ноември земеделските стопани могат да подават документи за кандидатстване по de minimis

Със заповед на министъра на земеделието Кирил Вътев са утвърдени указанията за кандидатстване по de minimis за земеделските стопани в сектор „Животновъдство“, в т.ч. пчелен мед и в сектор „Растениевъдство“. Изплащането на тази помощ от държавния бюджет е записано в Меморандума от 20 септември 2023 г., който бе подписан от правителството и представители на Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест.

Методиката за разпределението на средствата бе предварително обсъдена с браншовите организации, подписали Меморандума, на среща в Министерството на земеделието и храните. В нея участваха министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, заместник-министър Александър Йоцев, представители на Българска аграрна камара, Обединени български животновъди, Български фермерски съюз, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Националния съюз на говедовъдите в България, Съюза на животновъдите в България, Конфедерация на българските пчелари, Национално сдружение български свободни пчелари, Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, Националната асоциация на зърнопроизводителите, Националната асоциация на картофопроизводителите и др.

Подпомагане ще се извършва в следните направления: едри преживни животни; дребни преживни животни; коне под селекционен контрол; пчелни семейства; плодове и зеленчуци; оранжерийни култури; винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“); маслодайна роза; тютюн.

Общият бюджет на помощта е 47,5 млн. лв., които се разпределят по 23 750 000 лв. за сектори „Животновъдство“ (в т.ч. пчелен мед) и „Растениевъдство“

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.).

Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

Срокът за подаване на заявленията за подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ е от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

Срокът за отстраняване на открити непълноти или несъответствия е до 06.12.2023 г.

Средствата по мярката ще бъдат изплатени в срок до 20.12.2023 г.

За получаване на средства по програмата, кандидатите подават следните документи:

1) заявление, генерирано от ИСАК, в което се декларира:

ЕИК (за ЕТ и ЮЛ); IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;

размер на отпусната друга минимална помощ от 01.01.2021 г. по други регламенти за помощи de minimis;

2) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

3) пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

4) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.