От ДБТ предлагат: Финансови стимули за наемане на безработни

За Вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 636 лв.;
  • осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)- 5 671 лв.

Програми за обучение и заетост:

 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – свободни средства – 5 652 лв.;

  • Национална програма “Помощ за пенсиониране” – свободни средства – 10 572 лв.;

Обучение на възрастни:

  • Обучение на безработни лица по заявка на работодател (по реда на чл.63 от ППЗНЗ) – 2 550 лв
  • Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ)835 лв.

 Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, както и на тел. 0431/63163

Свързана публикация

МТСП: 9150 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост

loading…