Старозагорска област – пета в страната по брутен вътрешен продукт

125 млн. лeва е произведеният брутен вътрешен продукт за Старозагорска област през 2019 година, отчитат от ТСБ-Югоизток. Това нарежда областта на пето място в страната, след областите София (столица), Пловдив, Варна и Бургас.

В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 6.7%. Произведеният в областта БВП представлява 4.3% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 276 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната.

По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на четвърто място след областите София (столица) (38 603 лв.), София (16 998 лв.) и Варна (16 340 лева). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2019 г. е област Силистра (7 687 лева).

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност през 2019 г. възлиза на 4 424 млн. лв. по текущи цени, което е със 7% по-малко в сравнение с 2018 г. и представлява 4.3% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугитее 1 805 млн. лв. и представлява 40.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2018 г. относителният ѝ дял нараства с 5.5 процентни пункта.

През 2019 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 451 млн. лв. и представлява 55.4% от общата БДС за областта. Спрямо 2018 година нейният относителен дял намалява с 6.1 процентни пункта.

Относителният дял на аграрния секторпредставлява 3.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 168 млн. лева. Спрямо 2018 г. той бележи ръст с 0.6 процентни пункта.

loading…