Свободен пазар на електрическа енергия от 01.07.2021г. – Какво се случва?

Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020г, всички небитови потребители на ниско напрежение (НН) трябваше да мигрират от регулиран, на свободен енергиен пазар, считано от 01.10.2020г. Така на всеки от тези потребители бяха предоставени следните възможност за избор:

 • Да избере своят нов доставчик на електрическа енергия на свободен пазар и да предприеме със съдействието и водещата роля на избраният доставчик необходимите действия, за да бъде снабдяван с електрическа енергия, считано от посочената дата, или…
 • Да продължи за определен гратисен период да се снабдява с електрическа енергия от доставчика на регулиран пазар, но съгласно лиценза му за търговец на електрическа енергия на свободен пазар, съгласно одобрен от КЕВР типов договор и съответните нови ценови условия. Влизането в това временно договорно отношение става почти автоматично при условие, че потребителят не е избрал свой нов доставчик на електрическа енергия. Гратисният период започва от 01.10.2020 и завършва на 30.06.2021, и има за цел да осигури възможност на всички потребители да направят своя информиран избор и да сменят своя доставчик на регулиран пазар, а търговците на ток и електроразпределителните дружества да предприемат съответните действия по смяната в нормална среда.
 • За целта предвидените в Правилата за търговия с електрическа енергия процедури позволяват първоначалната смяна на доставчика да става без ограничения – по всяко време, без заплащане на такси, без предварителни изисквания и въпроси, като първа стъпка в тази посока е подписването на договор със съответния търговец.
 • Когато гратисният период изтече (на 30.06.2021 г.), снабдяването на небитовите потребители на НН от доставчиците на регулиран пазар, но в качеството им на търговци на свободен пазар следва да бъде преустановено и сключеният с тях, одобрен от КЕВР временен договор, изтича.
  До 30.06.2021 г. всички потребители трябва да са сключили индивидуален договор с търговец на свободния пазар. Тези, които не са сторили това, от 01.07.2021 г. ще бъдат прехвърлени автоматично за снабдяване към инстанция – лицензирана дейност, възложена отново на същия доставчик, който доставяше енергия по време на гратисния период, но по силата на която цените на електроенергията са значително по-високи от пазарните и не подлежат на договаряне.
  Причина за по-високите цени е, че ролята на Доставчика от последна инстанция е различна от тази на другите доставчици на електрическа енергия – той е длъжен да доставя незабавно електрическа енергия на потребители, останали без снабдяване по независещи от тях причини (и които нямат неплатени сметки за ток) за определен период от време, докато тези потребители си намерят отново доставчик на свободен пазар.
 • Трябва да се отбележи, че макар формално крайният срок да е 30.06.2021г, поради законовите процедури за смяна на доставчик, договор с нов доставчик трябва да бъде сключен и процедурата да бъде задействана в рамките на първите 10 календарни дни на предходния календарен месец. Това означава, че на практика крайният срок за подаване на документи след сключване на договор за доставка на електрическа енергия на свободен пазар е 10.06.2021г, а документи за смяна на доставчика се подават пред ЕРП-то от новия доставчик в прозореца 01-10.06.2021 г. 
 • Пренебрегването на тези срокове ще доведе до реална опасност и висока вероятност от увеличаване на разхода за електрическа енергия за тези потребители .
 • От съществено значение при избора на търговец на електрическа енергия са предлаганите от него условия в договора за доставка на електрическа енергия. Договорите трябва да бъдат четени внимателно и с разбиране, и при неясноти и съмнения, да бъде потърсен търговецът за разяснение.
 • Битови потребители:

  Битовите потребители все още не са задължени да се снабдяват с електрическа енергия от свободен пазар, но те могат по всяко време по собствено желание да изберат свой нов доставчик по свободно договорени цени, а също така и да се върнат на регулиран пазар в случай на неудовлетвореност. Процедурата по смяна на доставчик е същата, като при небитовите потребители.

  Източник: synergonenergy.bg

  loading…