В МБАЛ “Д-р Хр. Стамболски” обявявят 8 конкурса за лекари – специализанти

         „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД

ГР.КАЗАНЛЪК          

на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с Заповед N: РД –19-5/02.08.23г. на министъра на здравеопазването и чл.17 от Наредба N:1/22.01.2015 г. ОБЯВЯВА  конкурси за заемане на следните длъжности за лекари – специализанти, финансирани от държавата:

Лекар-специализант по Акушерство и гинекология финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение  финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант  по Гастроентерология  финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант в Клинична лаборатория финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант  по Нервни болести финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Образна диагностика финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Лекар-специализант по Хирургия  финансиран от държавата по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

                       Конкурсите ще се проведат на 19.09.2023 г. , както следва :

Лекар-специализант по Акушерство и гинекология –                                     от 08.00 часа

Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение –               от 09.00 часа

Лекар-специализант  по Гастроентерология –                                            от 10.00 часа

Лекар-специализант в Клинична лаборатория –                                         от 11.00 часа

Лекар-специализант  по Нервни болести –                                                 от 12.00 часа

Лекар-специализант по Образна диагностика  –                                         от 13.00 часа

Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести –                             от 14.00 часа

Лекар-специализант по Хирургия –                                                            от 15.00 часа

 Изисквания към кандидатите специализанти

Кандидатите да са:  неосъждани, с висше медицинско образование и компютърна грамотност

       Кандидатите за длъжност лекар- специализант да представят  следните документи: 

  1. Молба /Заявление/ за участие в конкурса
  2. Автобиография /за външни кандидати /
  3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
  4. Удостоверение за членство в БЛС
  5. Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
  6. Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
  7. Диплома за висше образование/оригинал и копие – заверено от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис  /за външни кандидати /

                                Начин и ред за провеждане на конкурсите :

 Първи етап – допускане по документи-проверка за съответствие на подадените документи с посочените изисквания към кандидата

Втори етап Разработка на два въпроса по утвърден конспект / Конспектът може да бъде  получен в отдел „Човешки ресурс“ в “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД/

Трети етап Провеждане на събеседване  с кандидатите

Четвърти етап – крайно класиране –оформя се крайна средноаритметична оценка от втори и трети етап на конкурсната процедура,като за заемане на съответната длъжност ще се назначат кандидатите,получили оценка минимум 4.50 по шестобалната  система.

Правила за балообразуване и класиране на кандидатите:

1.Средния успех от следването и от държавните изпити;

2.Оценките по учебните дисциплини,включващи или близки до специалността,за която се кандидатства;

3.Резултатът от проверка на познанията на кандидата след разработката на двата въпроса по утвърдения конспект;

4.Други умения и компетенции,необходими за заемането на длъжността след провеждане на трети етап от конкурса;

Документите ще се приемат от 21.08.2023 г. до 15.09.2023 г. вкл. до 16.00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък.


loading…