В МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ЕООД – Казанлък обявяват конкурси за 8 длъжности

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД             

           на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68 ал.7 от ЗЛЗ

                                   ОБЯВЯВА  конкурси за заемане на

следните длъжности:

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Началник Отделение  по ортопедия и травматология

Началник Отделение  по педиатрия

Началник Отделение по ушно-носно-гърлени болести

Началник Отделение  по Образна диагностика

Началник Клинична  лаборатория

Ръководител аптека

Лекар-специализант в Клинична лаборатория-по чл.11 от  Наредба 1/22.01.2015г  – 1 място

Конкурсите  ще се проведат на 29.06.2023г. , както следва :

Лекар-специализант в Клинична лаборатория                                           от 08.00 часа

Началник Клинична  лаборатория                                                                от 09.00 часа

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение            от 10.00 часа

Началник Отделение  по ортопедия и травматология                                от 11.00 часа

Началник  Отделение по ушно-носно-гърлени болести                           от 12.00 часа

Началник  Отделение по Образна диагностика                                          от 13.00 часа

Ръководител аптека                                                                                         от 14.00 часа

Началник Отделение по педиатрия                                                               от 15.00 часа

Конкурсите се обявяват  в съответствие с чл. 68 ал.3 и ал.4 от  ЗЛЗ и медицински стандарти за съответните отделения:

„Началник отделение може да бъде лекар, с призната медицинска специалност по профила на отделението”

„Началник лаборатория може да бъде специалист по профила на лабораторията”

Конкурсът  за специализанти се обявява в съответствие с  чл.17 ал.3 от Наредба N:1 /22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването във връзка с чл.94 и чл.95 от Кодекса на труда:

  Изисквания към кандидатите за началници отделения и лаборатория:

Кандидатите да са: с българско гражданство, неосъждани, висше медицинско образование и придобита специалност по профила на отделението /лабораторията; минимум 3 години стаж по специалността или тясна специалност; с компютърна грамотност

За предимство се считат:

 • управленски стаж
 • допълнителни квалификации, специализации
 • владеене на чужд език
 • над 5 год. стаж със специалност е предимство.

   Кандидатите за началници отделения и лаборатория  да представят следните документи:

 1. Молба /Заявление/ за участие в конкурса
 2. Автобиография /за външни кандидати /
 3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
 4. Удостоверение за членство в БЛС/за кандидатите за длъжността „Началник отделение“/
 5. Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
 6. Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
 7. Копия от диплома за висше образование и диплома за призната специалност  /за външни кандидати /

  Кандидатите за длъжност лекар- специализант да представят  следните документи:

 1. Молба /Заявление/ за участие в конкурса
 2. Автобиография /за външни кандидати /
 3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
 4. Удостоверение за членство в БЛС
 5. Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
 6. Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
 7. Диплома за висше медицинско образование/оригинал и копие – заверено от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис  /за външни кандидати /

         Конкурсът за началници отделения и лаборатория ще се проведе на два етапа:

– Презентация на тема: „Управление и развитие на отделението/лабораторията/ в условията на ограничени ресурси-силни и слаби страни.Медицинска и икономическа ефективност на дейността.Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за период от три години”

– Събеседване по актуалните законови разпоредби в здравеопазването

Конкурсът за лекар-специализант ще се проведе на два етапа:

  – Разработка на два въпроса по утвърден конспект / Конспектът може да бъде получен в отдел „Човешки ресурс“ в “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД/

 – Събеседване

Документите ще се приемат от 29.05.2023 г. до 27.06.2023 г. вкл. до 16.00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък.

УПРАВИТЕЛ: Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВА

loading…