Всеки пети жител на Старозагорска област на 7 и повече години е…висшист

От 1985 г. до 2021 г. в област Стара Загора образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора броят на лицата с висше образование е 60.6 хил., или всеки пети (21.8%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.1 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 25.1%, а на мъжете – 18.3%, като в сравнение с 2011 г. при жените се увеличава с 6.0 процентни пункта, а при мъжете – с 4.1 процентни пункта.

Фиг. 1. Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование по общини към 7 септември 2021 година

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене в област Стара Загора. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 26.9%, то в селата е 9.6%.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в община Стара Загора – 28.8%, а най-нисък е в община Опан (5.6%).

Към 7 септември 2021 г. 129.5 хил. лица в област Стара Загора са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 27.3% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 72.7% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (56.8%) отколкото при жените (43.2%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 3.6 хил. лица, а 4.5 хил. лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 18.0 хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 14.1 хиляди и никога непосещавалите училище са 2.4 хиляди.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в общините Стара Загора (10.1%), Казанлък (10.4%) и Раднево (10.6%), а най-висок е в общините Николаево (36.9%), Гурково (27.4%) и Мъглиж (27.0%).

Източник: Териториално статистическо бюро – Югоизток

loading…