Заповед за въведените противоепидемични мерки за Старозагорска област

С оглед изключително усложнената епидемиологична обстановка на разпространение на SARS CoV-2 и заболеваемост от COVID-19 на територията на Област Стара Загора и тенденция за рязкото им нарастване и Решение от 24.01.2022 г. на Областен медицински съвет и след съгласуване с Главен държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора с цел осигуряване живота и здравето на жителите на областта

НАРЕЖДАМ :

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 25.01.2022 г., както следва:
1. За учениците от V до XII клас от област Стара Загора се преустановяват учебните занятия в присъствена форма на обучение до 28.01.2022г. включително.
2. Преустановяване на дейностите в пенсионерските клубове на територията на общините до 08.02.2022г. включително.
3. Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/ работна площ/ брой лица в обектите и дейности, със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма при спазване на подхода „Зелен сертификат“.
4. Въвеждане на работно време до 22:00 часа при спазване на подхода със „Зелен сертификат“ за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

II. За Дейностите извън горепосочените, са в сила разпоредбите за противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД – 01 – 973/ 26.11.2021 г., изменена със заповед №РД-01-991/02.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД- 01-968 от 26.11.2021г. на министъра на здравеопазването

III. Областният управител на област Стара Загора организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на област Стара Загора, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта.

IV. Заповедта влиза в сила от 25.01.2022 г.

Д-Р СТАНИМИР СТАНКОВ
Директор РЗИ – Стара Загора

loading…