ДКЦ “Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД обяви търг за отдаване под наем на “Аптека”

„ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК“ ЕООД

На основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия във връзка с чл. 80, т. 2 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък

1.Обябявам публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на търговски обект „Аптека“, намиращ се в сградата на „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ул. Стара планина 12, ет.1, сграда 2, с идентификатор 35167,502,207,2,1 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, с обща площ 80,76 /осемдесет цяло и 0,76 кв.м/ с начална тръжна цена 1800,00 /Хиляда и осемстотин/ лв. без ДДС.

  1. Документи ще се приемат до 15:00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на касата на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Стара планина“ № 12, партер.
  2. Публичните търгове да се проведат на 12.04.2023 год. от 09:00 часа в кабинета на Управителя в сградата на дружеството, на етаж „1“.
  3. При липса на кандидати – втора дата –19.04.2023 г. от 09:00 часа, при същите условия.
  4. Утвърждавам следното съдържание на тръжната документация:

– Заявление за участие – по образец;

– Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

– Служебна бележка за липса на задължения към Община Казанлък;

– Служебна бележка за липса на задължения към „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД;

– Извадка от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък в частта за провеждане на публичен търг с тайно наддаване;

– Оферта за размера на месечния наем – по образец

– Проект на договор за наем

  1. Необходими документи за участие на кандидатите в търга.

– Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;

– Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – образец;

– Служебна бележка за липса на задължения към Община Казанлък;

– Служебна бележка за липса на задължения към „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД;

– Оферта за размера на месечния наем – по образец;

– Нотариално заверено пълномощно, при необходимост;

– За лица, регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ е задължително посочване на ЕИК.

– Лиценз за аптечна дейност  /заверено копие/;

– Документ за платен депозит- оригинал;

– Документ за закупена документация – заверено копие;

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

  1. Оглед на обектите – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
  2. Депозит за участие в търга – 50 на сто от първоначалната цена.
  3. Тръжна документация може да бъде закупена на касата на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Стара планина“ № 12, партер до 12:00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 30 лв. без ДДС.
  4. В случай, че е предложена еднаква най- висока цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване между тези участници. Стъпка за наддаване – 10% от стойността на предложената еднаква най- висока цена.

Д-Р КРАСИМИР ПЕЙЧЕВ

Управител на

„ДКЦ Районна поликлиника-Казанлък“ ЕООД


loading…