Инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци в землището на село Черганово

О Б Я ВА

 от  „Комуналефект сервиз” ЕООД

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани лица за инвестиционно предложение с предмет „Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци в част от съществуваща претоварна станция Казанлък, поземлен имот 80532.234.471, землище на село Черганово, община Казанлък“.

Мнения и становища се изразяват писмено в Община Казанлък или в РИОСВ – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2.