Инвестиционно предложение за производствени и складови дейности

Склад за семена, торове и препарати за растителна защита.

Атанас Щерев Янков с адрес Област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка, ул. „Ген. Гурко” 9 на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомява заинтересуваните лица, че има инвестиционно предложение за производствени и складови дейности – Склад за семена, торове и препарати за растителна защита. Предвижда се ИП да се реализира в поземлен имот с индификатор 83199.27.604, землище на гр. Шипка, община Казанлък.

телефон: 0888385204