Обява от Управителния Съвет на ЗПК „Искра – 1”

Управителният Съвет на ЗПК „Искра – 1”, гр. Казанлък кани своите член-кооператори на годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 27.04.2021 г. от 12:00 часа в салона на ресторант „Капитал“, гр. Казанлък.

При липса на кворум, Събранието ще се проведе на същото място един час по-късно и при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване решенията на Управителния Съвет приети на месечните събрания на Кооперацията.

 

  1. Отчет за дейността на Кооперацията през 2020 г. и приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

 

  1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане и освобождаване на член-кооператори.

 

  1. Приемане на производствената програма за дейността на Кооперацията през стопанската 2020-2021 г.

 

  1. Освобождаване от отговорност на Председателя на Кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвет за отчетния период.

 

  1. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на Кооперацията и УС за сключване на договори за кредити с Банки, ДФ „Земеделие”, юридически и физически лица за закупуване на техника, разпореждане с ДМА и ново строителство.

 

  1. Други

 

От Управителния Съвет на ЗПК „Искра-1“

гр. Казанлък