Обявиха конкурс за управител на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 На основание чл. 53 от Н А Р Е Д Б А №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия  и в изпълнение на Решение № 806/28.10.2022г. на Общински съвет – Казанлък, Община Казанлък

 ОБЯВЯВА  конкурс за управител на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД с ЕИК: 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6, публично предприятие – еднолично търговско дружество с общинско участие, за срок от 3 години.

Правила за участие в конкурса:

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;
 3. Автобиография;
 4. Документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 5. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД – оригинал;
 6. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено копие/;
 7. Документ за придобити други допълнителни квалификации и специалности – заверени копия /ако има такива/;
 8. Медицинско свидетелство – оригинал;
 9. Концепция за развитие на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;
 10. Декларация, че не са налице пречки по чл.20, ал.1, т.5 – т.8 от Закона за публичните предприятия;
 11. II. Правила за участие в конкурса:
 12. Срок за подаване на документи от кандидатите: 16,30 часа на 14.11.2022 год. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. “Розова Долина” № 6, – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден.
 13. За участие в процедурата всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, „Концепцията за развитие на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление“, която заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.
 14. В случаите, че нито един от кандидатите не отговаря на изискванията се започва нова процедура за номиниране, като определя нов срок за подаване на документи от кандидатите: 16.12.2022 г. при същите условия.

III. Критерии за подбор:

За участие в процедурата, всеки кандидат трябва:

 1. да има завършено висше образование;
 2. да има най-малко 5 години професионален опит;
 3. да не е поставен под запрещение;
 4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
 6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.
 9. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

Забраните по т.10 и т.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

 1. I Изисквания към кандидатите
 2. Да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 3. Да притежава професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията – да има 3 /три/ години на ръководна длъжност;
 4. Да притежава добра репутация – за добра репутация се счита, че ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето.
 5. Критерии и начин за оценка на кандидатите и тяхната тежест, съгласно чл.32 от Правилника по прилагане Закон за публичните предприятия

Процедурата за оценка на кандидатите включва две части – писмена и устна част /интервю/, съгласно чл.47 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия:

 1. Писмената частвключва представяне на концепция за развитие на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление

Тежест на критерия – 60%.

 1. Устна част /интервю/ – състои се от въпросипо следните теми:

2.1. Познаване на нормативната база: Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговския закон, Закон за общинската собственост, Кодекс на труда, Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

2.2. Управление собствеността на дружеството, предвид факта, че е 100% общинска собственост;

2.3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

2.4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване на финансовите резултати на дружеството;

Тежест на критерия – 40%.

 За нуждите на кандидатите „Индустриална зона – Казанлък” ЕООД предоставя в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. “Розова Долина” № 6, „Деловодство“ Годишен баланс за 2021 год. и предмета на дейност на дружеството, в тридневен срок от датата на вземане на решението. Кандидатите получават и проект на договора за управление на публичното предприятие „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД.

loading…