Борис КЪРЧЕВ пита: Какво прави ,,Дънди прешънс металс“ в Старозагорско

Народният представител от ГЕРБ ще внесе въпрос до Министерството на околната среда и водите , свързан с издаденото разрешително на ,,Дънди прешънс металс“за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Свети Никола“, разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, област Стара Загора и община Брезово, област Пловдив . Според издаденото от МОСВ разрешително от Министерството на дружеството ,условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване .Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване. Има ли вече подписан договор за проучване на метални полезни изкопаеми , или се подготвя въз основа на разрешителното ?- пита Министъра на околната среда , Борис Кърчев.