ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Хаджидимитрово ще бъде домакин при провеждане на работна среща за образователна интеграция

Работна среща за представяне на добри практики за образователна интеграция ще се проведе днес в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в Хаджидимитрово. В срещата, организирана от РУО гр.Стара Загора, са поканени да участват директори и учители от училищата в Павел баня, Гурково, Николаево и Казанлък. „Дискусията ще обобщи мерки за преодоляване на трудностите при постъпване в училище и необходимост от допълнителни образователни дейности с деца и ученици от етническите малцинства”, каза директорът на училището в Хаджидимитрово Иванка Иванова. В събитието ще участва г-н Митко Пеев, старши експерт в РУО – Стара Загора.

На педагозите ще бъдат представени и успешни резултати от съвместната дейност с Центъра за етнически диалог и толерантност „Амалипе“ – Велико Търново за висок старт по пътя на интегриране на ромските ученици в училището. На работната среща ще бъде представена успешна образователна практика, реализирана с Терапевтичен център „Светулка” в Казанлък за пълноценно овладяване на книжовен български език, чрез предоставяне на обща подкрепа на деца и ученици и включването им в проектни групи по национални програми.

Пред участниците ще бъдат презентирани и добри практики за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) и Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.