Над 61 хиляди българи ще запазят работните си места благодарение на Мярката 60/40

За 12 дни от нейното стартиране са подадени над 4440 заявления от работодатели. До момента одобрените работодатели са 715. Те ще получат компенсации за запазване на заетостта на 11 996 служители.

Над 48 процента са от сектор “Хотелиерство и ресторантьорство” – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, хотели и места за настаняване.

Над 10 на сто от одобрените работодатели са от сферата на производствените дейности, а други 3 на сто са собственици на фитнес зали, спортни клубове и др.

Изплащането на компенсации за запазване на заетостта по време на извънредното положение започна, след като Европейската комисия (ЕК) даде положително становище за държавното финасиране по програмата, добила популярност като „Схемата 60 на 40“.

В решението се посочва, че схемата, предложена от България, отговаря на условията за предоставяне на държавна помощ за субсидии за заплати и осигуровки на предприятията от най-засегнатите сектори и дейности и на целта за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта.

Одобрението на схемата от ЕК даде възможност Националният осигурителен институт (НОИ) да започне в срок изплащането на средства на работодателите, подали заявления и отговарящи на критериите за изплащане на помощта.

Средствата се изплащат поотделно за всеки месец, след изтичането му. Първото плащане се отнася само за дните от март.

При изчисляването им НОИ извършва проверки за наличието на трудово правоотношение с работниците и служителите преди датата на обявяване на извънредното положение – 13 март 2020 г., и съответно дали правоотношението не е прекратено след тази дата.

За периодите на ползване на неплатен отпуск и отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, компенсации не се изплащат.

Съгласно последните разпоредби размерът на компенсациите ще бъде 60% от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите вноски на работодателя за същия месец за всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

В случаите на преустановяване на  работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

При непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждениe, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Съгласно промените работодатели от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства“ и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)“, преустановили работа на предприятието или на част от предприятието със своя заповед, издадена въз основа на заповед  на държавен орган, също ще могат да кандидатстват за подкрепа.

От 01.04.2020 г. в ДБТ Казанлък се приемат заявления от работодателите по ПМС 55. Заявленията се подават лично на хартиен носител, или по електронен път, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

На официалната страница на Агенция по заетостта са публикуваниподробни указания към работодателите, както и телефони с отговорни служители във всяка Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Регионална служба по заетост” за консултиране и предоставяне на допълнителна информация по прилагането на ПМС 55.

Източник: Министерство на труда и социалната политика и ДБТ Казанлък