Нова услуга предоставя Домът за медико – социални грижи в Бузовград

Моделът е взаимстван от големите домове за медико – социални грижи в страната, които работят по този начин, като приемат майки с деца за курсове рехабилитация или курсове на комплексна работа в техните структури. Д-р Панова подчерта, че през годините на развитие на Дневния център в дома се оказва, че има записани потребители, които трябва да пътуват от отдалечени краища на Казанлъшкия регион – от селата от Павелбанската система, от Мъглиж, което силно затруднява родителите: „ Това породи идеята да предоставяме такава услуга, в която майката заедно с детето да остане за известно време в дома, в пригодено за това помещение, да се извършат необходимите действия от нашите специалисти – рехабилитация или комплексна работа с детето, след което да се върнат в семейството. И ако е необходимо, ако това е влязло в индивидуалния план за работа с детето, на следващия месец или след два месеца отново да дойдат, съобразно техните възможности като свободно време и съобразно нашия капацитет.” Помещение от Дома е обзаведено подходящо, модерно и съвременно за пребиваване на майка с дете, има и тоалетен възел, и баня.

В Дома в Бузовград тази услуга има и своя първи потребител – двегодишно дете с висока степен на недоносеност, което почти не е проходило. Д-р Панова обясни, че са правени консултации с много специалисти, но не е работено с детето, а родителите нямат възможност да пътуват всеки ден. Услугата е безплатна за децата, тяхната рехабилитация е част от бюджета на Дома. На детето се полага безплатно всичко, включително и храна. Не са предвидени в разчетите за храна родителите, но са създадени удобства и възможности за приготвянето на такава.

За ползването на тази услуга децата се насочват от Отдел „ Закрила на детето”. „ Ние работим в добра корелация с тях и предварително си изясняваме добре случаите, за да може услугата да бъде предоставяна правилно и на подходящите деца”, каза д-р Панова.

Ако си окаже, че към услугата проявяват интерес повече потребители, ръководството на Дома има готовност да доразвива базата си.

Базата за новата услуга е създадена както със средства от бюджета на заведението, така и с помощта на дарители.

След процеса на деинституционализация, който протече през последните години в България от Дома в Бузовград са изведени почти всички здрави деца. От 2016 година към момента в Дома има не повече от 30 деца. В синхрон с всички модерни схващания за грижа за децата и екипът на Дома променя своята дейност, пренасочва усилията си към по-правилната грижа за децата.

От 10 години в Дома функционира и Дневен център, който постепенно разширява дейността си във вид на почасова и целодневна грижа за децата, които имат проблеми.