Обсъжда се: Да не доказваме пред НОИ, че сме безработни!

По служебен път ще се проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.
Ще отпадне необходимостта осигурените да представят документи пред НОИ за преценка на правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица.

НОИ ще има възможност по служебен път да проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, чрез което да определи размера на паричните обезщетения при безработица. Това е заложено като цел в проект за промяна на Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на сайта на социалното министерство. Срокът за обществено обсъждане е до 19 февруари.
С предлаганата промяна, освен че отпада необходимостта хората да представят съответните документи за прекратяване на трудовото правоотношение на място в НОИ, ще се оптимизира и процесът на отпускане на паричните обезщетения за безработица, поради факта, че информацията за основанието за прекратяването на трудовия договор ще се подава в седемдневен срок от прекратяването му, се посочва в мотивите за промяната.
Предложеното изменение е в съответствие с предприеманите мерки за развитие на електронното правителство, като се избягва необходимостта от събиране на допълнителни доказателства от работниците и служителите, определящи срока и размера на паричното обезщетение за безработица, които да се предоставят на място в приемните на НОИ.

Промяната ще е от полза и за реализирането на правото за оспорване на извършено уволнение, доколкото работниците и служителите ще могат да извършват справка за основанието за прекратяване на трудовия договор, дори и когато работодателят не е изпълнил задължението си да им предаде в срок оформената трудова книжка и да им връчи по надлежен ред заповедта за прекратяване на трудовия договор, се посочва още в мотивите.
В Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят, или упълномощено от него лице, е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).
Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане са определени с Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

В наредбата е предвидено задължение зВ момента липсва възможност в уведомлението да се посочва основанието за прекратяване на трудовия договор.

В някои хипотези липсата на своевременно подавана информация за основанието за прекратяване на трудовия договор затруднява реализирането на трудови и осигурителни права от работниците и служителите, се отбелязва в мотивите.

Хората трябва да доказват основанието за прекратяване чрез представяне на документи, издадени от работодателя, без да е възможно извършването на служебна проверка от компетентните институции. За преодоляване на тези затруднения за работниците и служителите се предлага включването в уведомлението на данни относно основанието за прекратяване на трудовия договор.

Предвижда се измененията и допълненията в Наредба 5 да влязат в сила от 1 март 2021 г.а работодателя да включва в уведомлението информация за датата на прекратяване на трудовия договор и да посочва кода на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението, се отбелязва в мотивите за промяната.
Източник: Pariteni.bg

loading…