Тук се дават най-много средства за безопасни и здравословни условия на труд

Конкурса се организира за девета поредна година от Фондация ”Център за безопасност и здраве при работа” с подкрепата на Изпълнителната агенция ”Главна инспекция по труда”.

Основната му цел е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

„М+С Хидравлик“ спечели наградата в специалната категория ”Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд”.

Наградата за първото място – статуетка, символ на конкурса и официална грамота връчи г-н Добрин Иванов – Изпълнителен директор на ”Асоциация на индустриалния капитал в България”. През 2018г. в дружеството са извършени редица инвестиции, свързани с подобряване на условията на труд и безопасността при работа.

Част от тях са за колективни средства за защита на здравето при работа и подобряване на условията на труд и почивка. Това са инвестиции за оборудване на местата за хранене в размер на 65399, 98 лева и за маслоуловители и прахоуловители в размер на 123570,00 лева. Общата сума на инвестициите за колективни средства за защита на здравето при работа и подобряване на условията на труд и почивка са в размер на 188969,98 лева.

Останалите инвестиции в размер на 9666,16 лева са за закупуване на средства за индивидуална защита. Това с система за автономно захранване на лицеви маски с въздух, която е въведена в участък за боядисване на изделия.

Общият размер на инвестициите за подобряване на условията на труд и безопасност при работа е 198 636,14 лева.