“Без резерви!“ от Сметната палата за Годишния финансов отчет за 2019 г. на Община Казанлък

Заместник – кметът по бюджет и финанси Драгомир Петков и директорът на дирекция „Финанси и бюджет“ Славена Бояджиева отчетоха 19 862 870 лв. общински приходи и 35 552 171 лв. – държавни.

В С близо 5 млн.лв. повече от 2018г. и над 8 млн. лв. повече спрямо 2017г. бе отчетеният Бюджет на Община Казанлък за 2019г.

От общо 55 415 041 лв. приходи 64 на сто са от държавни дейности.

Близо половината от разходите на Общината през 2019 г. са за образование – 26 062 174 лв.: възнаграждения и издръжка на детски градини, училища и ОДК „Иван Рилски“, лагер „Паниците“, ученически автобуси, дофинансиране на газификацията на ОДК „Иван Рилски“ и проекта на детска академия за развитие на таланти към училището в село Розово.

По висок дял на разходите следва функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 10 049 939 лв. и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 5 394 478 лв.

Изпълнени са целите по обновяване на детски градини, дворни пространства и детски площадки и съоръжения.

Свършеното по Инвестиционната програма представи заместник-кметът по инфраструктура, строителство и транспорт Даниела Коева.

Облагородено е дворното пространство, нови детски площадки и футболно игрище към   ДГ №8 „Юрий Гагарин“. В ДГ №17 „Славейче“ са внедрени мерки за енергийна ефективност, отоплителна инсталация и мълниезащитна.

Облагородено е дворното пространство, с нови площадки и съоръжения за децата и в ДЯ №4 „Пролет“ и др. Сред придобивките е и новият Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в сградата на Детска ясла №6 по проект на ОПРР.

Изграден е цялостно нов проект за видео наблюдение в източната част на града.

В отчета се посочват предприетите превантивни мерки срещу силни валежи и избягване на наводнения. С държавни средства е изградена подпорната стена и възстановен плочестият водосток на река Стара река. С общински средства превантивно е осигурена проводимостта на речното легло на река Стара река, с. Енина и река Гюрля, в района на селата Горно Черковище и Средногорово.

За асфалтиране на улици в града и населените места Общината е осигурила 2 228 067 лв., за ремонт на бордюри и тротоари – 259 166 лв. Други 200 000 лв. са вложени в ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, а в частично изкърпване на улици – 150 000 лв.

По Инвестиционната програма са облагородени междублокови пространства, изцяло нови паркови пространства, възстановени са велоалеята за село Ововощник, улици в града и населените места.

През изминалата година Община Казанлък отчете 1 921 119 лв. остатъчен размер на дълга, в т. ч. дългосрочния кредит с „Общинска банка“ АД, Фонд ФЛАГ по проект „Образователна инфраструктура в община Казанлък“ по ОП „Региони в растеж“  и сключването на договор в края на годината с ДЗЗД „ФУГ“ за проекта „Светът на траките“, по който през 2019 г. не е теглен кредит.

Така за изминалата година Община Казанлък отчете нула лева усвоен нов дълг.

След извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. от Сметната палата проектът за доклад е с одитно становище „Без резерви!“

Това се казва в прессъобщението на Община Казанлък по повод на състоялото се публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2019г.

Кметът  Галина Стоянова отговори на всички въпроси, които присъстващите в залата отправиха към общинското ръководство и Годишния финансов отчет за 2019 г. на Община Казанлък.

Снимки: в. “Искра”