Безплатно до половин тон

Това предложение е заложено в Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък .

Безплатната услуга се въвежда за недопускане на неразрешено изхвърляне на строителни отпадъци и замърсяване на терените покрай града.

Гражданите няма да заплащат такса за депониране, ако строителният отпадък е до 1 / 2 т . До този обем отпадъците се изхвърлят на Площадката за строителни отпадъци в село Шейново .

За депонирането на отпадъци от ремонти и строителство над този обем, ще се взема Разрешително от общината.

За нарушаване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Казанлък са предвидени санкции за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, за физически лица от 300 до 1000 лева, а за юридическите от 1 400 до 4 000 лева.