Чистотата на Казанлък в цифри

Разходите за чистота, които са предвидени в Бюджета на община Казанлък за 2019 година са едно много сериозно финансово перо и възлизат на 5 млн. 96 хил.296 лв., каза общинският съветник” Генчо Генчев, член на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт в Общинския съвет.

Той поясни, че основните направления, от които ще бъдат набрани средствата за разходване за „ Чистота” са приходи от такса „ Битови отпадъци” от физически и юридически лица, които възлизат на 3 млн.550 хил.лв., приходи от Районна инспекция по опазване на околната среда и възстановяване на средата от сепариране – 935 хил.лв., от Национален доверителен екофонд – 21 хил.600 лв., приходи събрани по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – сметището в село Шейново – 39 хил.900 лв. Основно дотациите в направление „ Чистота” ще бъдат от Община Казанлък, като те възлизат на 549 хил.796 лв. „ Дотациите от Община Казанлък се налагат поради факта, че за поредна година не се увеличава такса „Битови отпадъци””, каза Генчев.

Основно средствата предвидени за „ Чистота” ще бъдат изразходвани за закупуване на автомобили и съдове за сметосъбиране, които възризат на 331 хил.300 лв., от които за съдове – 500 броя за 80 хил.800 лв. За събиране и транспортиране на битови отпадъци са предвидени разходи в размер на 2 млн. 144 хил. 224 лв. За строителни отпадъци за работна заплата на сметището в село Шейново са предвидени 25 хил. 300 лв. и за издръжка – 36 хил.900 лв.

Отчисленията за обезвреждане на отпадъците на регионално или общинско депо по Закона за управление на отпадъците възлизат на 855 хил.лв. Друг съществен разход са плащанията към сепариращата инсталация – 696 хил. лв. За експлоатация и стопанисване на площадката за компостиране – за 2 хиляди тона годишно аеробно компостиране и почистване на улиците – 457 хил.700 лв. „ Вярно, че средствата за почистване на Казанлък е голямо, но не може един красив град да не бъде и чист”, каза Генчев.