Дисциплинирано използване на бюджетните средства

Бюджетът на община Казанлък за 2019 година възлиза на близо 58 млн. 500 хил.лв. и той има увеличение спрямо 2018 година в делегираните от държавата дейности и преходен остатък от близо 6 млн. лв., коментира Драгомир Петков, председател на Комисията по икономика, бюджет и финанси в Общинския съвет. Според него най – важното, което ще се случи през 2019 година е промяната на методиката за плащане на данък МПС, където се въвеждат два компонента – имуществен и екологичен, като Казанлък ще заложи най – ниските ставки определени от законодателя. Ще продължи политиката за развитие на  Инвестиционната програма на Общината, която ще бъде увеличена с 1 млн.лв., като средствата ще бъдат разделени пропорционално за Казанлък и населените места.
Като равносметка за финансовата 2018 година Драгомир Петков поясни, че Бюджет 2018 на Община Казанлък е продължил политиката на кмета и администрацията за дисциплинирано използване на бюджетните средства за 2018 година. „ Тенденцията, която кметът наложи като концепция и продължи да се изпълнява и през 2018 година е, разходите да не надвишават размера на приходите. Затова и няма просрочени
задължения. Във всички сфери през изминалата година бе направено по нещо съществено. В сферата на образованието бих отличил ремонта на Срудно училище „ Екзарх Антим I” в рамките на близо 1 млн.лв. Продължена бе и тенденцията за цялостен ремонт на детските и учебни заведения, както и на яслите. Тази политика на кмета е успеваема и тя ще продължи и през 2019 година, където ще бъде изцяло обновена детска градина „ Славейче”,” каза Петков.
Съществен момент през 2018 година, според Петков, е одобрението, което получи Общината за безвъзмездно финансиране на ДКЦ – Поликлиника с близо 1 млн.лв. В Бюджет 2019 е заложено съфинансиране. Участието на Общината ще бъде около 180 хил.лв.
През 2018 година под патронажа на Николай Ибушев и със съдействието на кмета и председателя на Общинския съвет бяха събрани средства от частния бизнес в Казанлък в размер на 220 хил.лв., които бяха използвани за ремонт на сградата на Техническия колеж. Драгомир Петков определи като съществен и факта, че не бе увеличена данъчната тежест за гражданите. По предложение на Общинска администрация Община Казанлък има най – ниските ставки за местните данъци –
данък МПС, данък за придобиване на имущество, туристически данък: „ Това ще продължи като политика на администрацията и през 2019 година. Няма да има увеличение на данъчната тежест, защото и през 2019 година са предвидени средства приблизително 560 хил.лв., с които Общината финансира такса „ Битови отпадъци”.

Преходните остатъци за 2019 година в делегираните от държавата дейности са около 2 млн.лв. и те са основно във функциите „ Образование” , „ Здравеопазване” и „ Сигурност”. Другият преходен остатък, който е в местни дейности в размер на 4 млн. 200 хил.лв. „ Тук трябва да отбележим личната ангажираност на кмета, тъй като с
Постановление на Министерски съвет ни бе отпусната сума в размер на 1 млн. 750 хил.лв., която целево ще бъде изразходвана през 2019 година за ремонт на пътища по населените места, за реконструкция на надлеза в Казанлък и за поддръжка и нови велоалеи”, поясни Петков.
Драгомир Петков каза също, че към 2018 година по счетоводните регистри на Община Казанлък са записани над 100 милиона активи, в това число сграден фонд, земи и трайни насаждения и горски фонд: „ Така че е недопустимо някои колеги съветници да твърдят, че Общината е декапитализирана. Най – общо, политиката, която и в предходния и в сегашния мандат като концепция води кметът на Казанлък е последователна и се надявам, че преходните остатъци за 2019 година в размер на близо 6 млн. лв. ще помогнат на второстепенни разпоредители на Общината да си изпълнят целите и ангажиментите. И това, което е най – съществено, че отново Бюджет 2019 не предвижда увеличение на данъците за гражданите и бизнеса.”