Докато тръгнат електробусите

Най-напред Кметът на Казанлък трябва  да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване в срок до 23 юли 2022г., в размер на 35 процента от стойността на безвъзмездната финансова помощ – 1 млн. 115 хил. 253 лева, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, срещу бъдещи приходи за размера на аванса по договора за безвъзмездна финансова помощ за проект “Интегриран градски транспорт на град Казанлък” .

Още на 23 март 2018г. Община Казанлък е подписала договор за проекта “Интегриран градски транспорт на град Казанлък”, етап 1, който е на обща стойност 3 млн. 690 хил. 050 лв., от които 503 хил. 613 лв. са собствен принос на Общината. Стоянова пояснява, че в качеството си на бенефициент Общината има право да получи авансово плащане в размер на 35 процента от безвъзмездната финансова помощ, след представянето на Запис на заповед на стойност 1 млн. 115 хил. 253 лв. За подписването на такава заповед Общинският съвет дава съгласието си с решение от 28 май 2018г. В последствие е подписан въпросният Запис на заповед и Община Казанлък получава аванс по проекта в размер на 1 млн. 115 хил. 253 лв.

Но какво се случва с обявените поръчки за доставката на електробуси.

На 2 март 2018 г.  Община Казанлък обявява обществена поръчка за доставка на електробуси, като в  срока за подаване на оферти не са подадени такива и поръчката е прекратена на 4 май 2018г. На 8 ноември 2018 г.  Общината обявява повторно обществената поръчка, като този път са получени  2 оферти и на 5 март 2019 г.  кметът Галина Стоянова издава решение за класиране на участниците и избор на изпълнител.

На 14 март 2019 г. е подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу решението за избор на изпълнител. На май същата Комисия със свое решение, указва на Община Казанлък да отстрани и двамата участника и да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка.

На 7 юни 2019г. Община Казанлък е уведомена за постъпила жалба във ВАС срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, като става ясно, че съдебното заседание ще се проведе на 16 септември 2019г. В този случай очакваната дата  за решение на ВАС  е 16 октомври 2019г., очаквана дата за прекратяване на процедурата – 17 октомври 2019г. и очакваната дата за обяваване на нова процедура е  1 ноември 2019 гр Решение за избор на изпълнител е  1 февруари 2020г.

В доклада си до Общинския съвет кметът Галина Стоянова заявява, че в случая съществува реална опасност за неизпълнение на основната дейност по проекта, а именно закупуването на електробусите в срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, който е 23 май 2020 г.

Стоянова пояснява още, че Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014 – 2020г. дава възможност на общините бенефициенти по програмата за изпълнение на транспортни проекти, да увеличат сроковете за изпълнение на тези проекти до 48 месеца. Предпоставката за тази възможност е сложността на тези проекти, дългите срокове за доставка на подвижен състав / електробуси/, както и необходимите срокове за спазване на процедурите по Закона за обществените поръчки.

„ Община Казанлък възнамерява да се възползва от тази възможност и да увеличи срока за изпълнение на проект “Интегриран градски транспорт на град Казанлък” – етап 1 от 26 месеца на 48 месеца”, подчертава Стоянова. С всичко това се цели да бъде намален  риска за спазване на крайната дата на изпълнение на проекта,  като за целта  кметът трябва да подпише нов Запис на заповед за стойността на аванса по проекта с удължен краен срок на предявяване, който е четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предвид удължения общ срок за изпълнение на проекта до 23 март 2022г.