Един мандат, който ще бъде посветен на Децата и Младите хора в Казанлък

Три финансови облекчения за младите семейства предлага да бъдат включени в бюджета на Община Казанлък за 2020 година кметът Галина Стоянова, стана ясно по време на брифинг. Предложенията на кмета са внесени с докладна до Общинския съвет.

По време на брифинга, на който присъства и заместник-кметът Лилия Цонкова, Стоянова подчерта, че тези предложения са част от нейната визия за по-социална политика в общината. На тържествената сесия на новия Общински съвет на Казанлък Галина Стоянова заяви, че ще внесе предложенията на първото заседание, на което ще бъде обсъждан бюджетът на Община Казанлък за 2020 г.

Едно от предложенията е едногодишна финансова помощ за всяко новородено дете в община Казанлък с постоянен адрес, чиито родители се осигуряват и не получават социални помощи, под формата на ваучер, на стойността на необходимото количество памперси за отглеждането на новороденото през първата година.

Намаляване с 50% на купона за храноден на децата от 0-месечна до 3-годишна възраст в Детска млечна кухня, който сега е 1 лев до символичните 0,50 лв., това е второто предложение на кмета Стоянова.

Третото предложение е свързано с увеличаване с 50% на стойността на един храноден на децата в детските ясли и детските градини за сметка на Общинския бюджет, за да се хранят децата от 3 до 7 години с още по-качествените продукти за тяхното здраве.

Галина Стоянова поясни, че в нейните мандати като кмет основните приоритети на ръководството на Община Казанлък са сферите, които засягат пряко младите хора и децата в региона, с осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие. В резултат на реализираните политики детските градини работят по-ефективно, при подобрен контрол и с по-високо качество.

Без да се допуска закриването на нито едно детско или учебно заведение, с много малки изключения, те са обновени, преоборудвани, с въведени мерки за енергийна ефективност.

За улеснение на родителите и за по-голяма прозрачност на дейността са въведени две електронни услуги по прием на деца в детските градини и училищата. Създадени са условия за приобщаване към образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Заместник –кметът Лилия Цонкова подчерта, че именно в Казанлък работи единственото в цяла България Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност „Детска млечна кухня“, което осигурява хранене на децата от 0 до 7-годишна възраст на територията на цялата община.

В годините на своето съществуване то е доказа икономическия ефект, прозрачност и засилен контрол върху разходите по отношение храненето на децата в детските ясли и детските градини, като същевременно качеството на предоставяната услуга бе значително подобрено.

От началото на м. ноември 2019 г. бе извършена промяна на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. С промените се цели да се хармонизират условията за хранене на децата с най-новите европейски изисквания, световни препоръки и национални правила. Намаляват се калориите в дневното меню в детските градини. Среднодневният енергиен прием от предлаганата храна е съобразен със съвременните становища за среднодневните енергийни потребности при децата от 3 до 7 години, което ще допринесе за задържане, а дори и намаляване, честотата на свръхтеглото и затлъстяването при децата.

Приемът на мляко и млечни продукти се осигурява чрез включване в менюто всеки ден на най-малко 350 грама кисело или прясно мляко и на най-малко 35 грама млечни продукти при целодневно хранене, включване на прясно и кисело мляко самостоятелно и като компонент на приготвени храни и напитки. В дневното меню на децата ще присъстват повече плодове и зеленчуци. От страна на Министерство на здравеопазването предстои издаване на нов рецептурник. Всичко това налага завишаване на средствата, необходими за закупуване на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност „Детска млечна кухня“ с цел осигуряване на още по-качествена и здравословна храна на децата.

В същото време Община Казанлък няма да завиши стойността за един ден престой в детските ясли и градини, а ще намали стойността на един купон за храноден на дете, ползващо услугата „Детска млечна кухня“ от 1,00 лв. на 0,50 лв.

Кметът Стоянова заяви, че Община Казанлък предприема действия по поощряване на младите семейства, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител. Разработена е Процедура за реда и условията за отпускане на финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на еднократни пелени за еднократна употреба, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък.

За осигуряване изпълнението на процедурата, Кметът на община Казанлък, в качеството си на възложител ще проведе обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, който след заявка да отпечатва и предоставя ваучери, срещу които ще се получават пелени за еднократна употреба. Ваучерите за закупуване на пелени за еднократна употреба ще могат да бъдат използвани само в търговските обекти, с които избраният за изпълнител по проведената обществена поръчка има сключени договори. Поради този факт, същите ще бъдат съобщени след сключване на договор с избрания изпълнител.

С предложените от кмета Галина Стоянова мерки за облекчения на младите семейства се цели задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, задържане на образовани семейства на територията на общината, както и привличане на нови такива.