Илиана Жекова – председател на Комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост: Нямахме друг избор и алтернатива

Общинският съвет гласува увеличение на такса „Битови отпадъци“ през 2020 година. Увеличават се промилите от 2 на 4 в Казанлък и от 3 на 6 промила в населените места на общината.

По време на обсъжданията Илиана Жекова, председател на Комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост в Общинския съвет поясни, че разходите за отчисления на депониране на отпадъци са се увеличили близо 6 пъти от 2012 година насам. Тя подчерта, че предвид европейските регламенти за нарастващи отчисления, въведени от Министерството на околната среда и водите, през 2012г. разходите за отчисления на тон отпадък са 18 лева, а през 2020г. ще бъдат 95 лв. на тон, което се равнява на сума от над 1.5 млн.лева от общинския бюджет предстоящата година. „Това налага, особено през последните две години, Община Казанлък да дотира дейността по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Според Жекова, когато се обсъжда въпросът за увеличаване на такса „Битови отпадъци“, трябва да се има предвид и промяната в законодателството, която е съобразена с политиките на европейско ниво. Тя подчерта, че държавната политика по управление на отпадъци се фокусира върху интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от битовите отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, за да се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в тор за растенията, а в новоизградените регионални депа да се депонират минимални количества отпадък.

„Българското законодателство предвижда мерки за прилагане на принципа “замърсителят плаща” от 2015 г., но през последните няколко години отлага влизането в сила на тези мерки, като последният срок е до 1 януари 2022 г. с цел да се използва планираното от Националния статистически институт преброяване на населението през 2021 г. То ще покаже колко точно души използват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, каза Илиана Жекова.

Тя подчерта, че предложените промени в Закона за местните данъци и такси целят справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, както и въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират тази таксата по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет, която трябва да бъде приета до 31 март 2021г.

От 1 януари 2022г. общините сами трябва да изберат между три варианта за изчисляване, основани на принципа “замърсителят плаща” – на база брой живеещи на адрес, на вместимост на съдовете или на генерирани отпадъци. Основа за определяне на таксата ще бъде количеството на смесените битови отпадъци, което на практика означава, че потребителите трябва да бъдат стимулирани да разделят сметта си.

Повече по темата може да гледате във видеото: