Минимално се повишава данък МПС в Казанлък

Съгласно новия закон Общинският съвет на всяка една община е длъжен да вземе решение в срок до 31 януари и да определи ставки по повод на данъка на автомобилите. Законът определя минимални и максимални граници, като всяка Община сама определя ставката, която ще заложи в съответствие с този закон. „ Най – общо, изменението в Закона представлява това, че се въвежда една нова екологична компонента при формирането на данъка на автомобилите, т.е.изчислението се прави на основание на имуществена компонента, която отчита мощността на автомобила и годината му на производство. Изчислението на данъка, което всяко едно лице трябва да заплати за 2019 година е много лесно, по
една съвсем елементарна формула, която е мощността на колата в киловати по годината на производство на автомобила. Новото тук е, че се умножава по една екологична компонента, която отчита екологичната категория на автомобила, т.е. до колко той замърсява”, каза Иванов. Той поясни, че всеки гражданин може да си направи това изчисления и подчерта, че това, което е важно за гражданите на Казанлък е, че Общината продължава своята политика за запазване на възможно
минимални местни данъци и такси: „Съгласно новия закон ние приехме имуществената и екологичната компоненти да бъдат на минимални ставки. Единствено ставката за най – замърсяващи автомобили или тези които са без екологична категория, или с екологична категория 1 и 2 е леко завишена. Но всички останали параметри са на минималните възможни граници. Най – общо, за най – старите и замърсяващи
автомобили процентно ще се увеличи данъкът, като на по – новите данъкът ще падне. Какъв ще бъде ефектътвърху бюджета на Казанлък, ще видим в края на 2019 година.”
Съгласно имуществената компонента автомобилите се разделят на няколко категории, взависимост от тяхната възраст. Най – стари са тези, които са над 20 години, следва категория – 15 до 20 години, другата е от 10 до 15 години, от 5 до 10 и до 5 години. Екологичната компонента е взависимост от замърсяването и от еврокатегорията на автомобила. Най – замърсяващи са без такава категория или евро 1 и евро 2, където коефициентът е по – висок. При най – новите автомобили с категория над евро 4, евро 5 и евро 6 и т.н. ще има намаляване на този данък.